Zmiana w przepisach dotyczących wyrobów medycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.03.2023

Od 1 stycznia 2023 obowiązują nowe przepisy dotyczące wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Wprowadziły one limit finansowania zakupu wózka inwalidzkiego dziecięcego w wysokości 600 zł.

Dotychczas obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia z 29 maja 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2021 roku, poz. 704) nie określało takiego limitu.

Zakup wózka inwalidzkiego dziecięcego ze środków publicznych jest możliwy raz na 3 lata. Limit cen napraw takiego wyrobu medycznego określony w rozporządzeniu to 180 zł.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 9 marca 2023 (poz. 443).

Weszło w życie 10 marca 2023, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2023 roku.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Rozszerzenie kompetencji pielęgniarek i położnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.02.2023

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia rozszerza wykaz substancji czynnych zawartych w lekach i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykaz badań diagnostycznych, na które będą mogły wystawiać skierowania.

Celem przepisów jest poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki i położne, bez konieczności odbycia wizyty u lekarza.

Rozszerzeniu ulega wykaz substancji czynnych w grupie leków przeciwzakaźnych stosowanych w chorobach dróg moczowych, dodano do niego – Furazidinum oraz Fosfomycinum trometamolum. Do wykazu substancji czynnych zawartych w lekach stosowanych do leczenia trudno gojących się ran i oparzeń, dodane substancje czynne – Sulfathiazolum argentum oraz Octenidinum dihydrochloridum + Phenoxyethanolum.

Wykaz wyrobów medycznych poszerzony zostanie o cewniki urologiczne oraz opatrunki hydrożelowe.

Zwiększenie obowiązków pielęgniarki to krok w kierunku usprawnienia opieki zdrowotnej

Natomiast wykaz badań diagnostycznych, na które pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać skierowania, rozszerzono o badanie stężenia cholesterolu (wraz z frakcjami) oraz test antygenowy w kierunku wirusa Sars-CoV-2, uzyskiwany za pomocą Systemu Dystrybucji Szczepionek.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 21 lutego 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Nowe przepisy w sprawie wyrobów medycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.01.2023

31 stycznia 2023 weszło w życie rozporządzenie dotyczące wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie, zapewnianych w związku ze świadczeniem udzielanym w szpitalu. Chodzi o takie wyroby jak protezy lub ortezy.

Zmiany wprowadzone za pomocą tej regulacji mają na celu umożliwienie dobrania wyrobów medycznych, czyli protez po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku danej kończyny, ortez na zamówienie albo wyrobów płaskodzianych, na wczesnym etapie hospitalizacji.

Ma to znacznie poprawić dostęp pacjentów do codziennego stosowania niezbędnych wyrobów medycznych oraz zapewnić możliwość nauki posługiwania się oraz adaptacji na najwcześniejszym etapie leczenia.

Nowelizacja tego rozporządzenia wynika z wejścia w życie nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 30 stycznia 2022 roku.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

genXone włącza do oferty badania wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.01.2023

Biotechnologiczna spółka genXone w ramach realizowanej strategii rozwoju rozpoczyna świadczenie usług w zakresie oceny skuteczności działania wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro na próbkach klinicznych.

Prowadzone badania będą weryfikować, czy właściwości i działanie sprawdzanych wyrobów medycznych są zgodne z wymogami zasadniczymi i odpowiadają celom zakładanym przy ich projektowaniu. To kolejny krok spółki w kierunku rozszerzania oferty specjalistycznych badań.

Badaniom będą podlegać szybkie testy antygenowe do wykrywania różnych patogenów chorobotwórczych, szybkie testy antygenowe do wykrywania przeciwciał z krwi oraz testy NAT (ang. Nucleic Acid Test), czyli testy molekularne oparte na wykrywaniu materiału genetycznego patogenów chorobotwórczych w pobranym materiale. Podczas badań wyrobów wyznaczana będzie między innymi ich czułość, specyficzność diagnostyczna, reakcje krzyżowe oraz interferencje.

– Nasza działalność naukowo-badawcza bazuje na najlepszych technologiach i nowoczesnych rozwiązaniach, zgodnych ze światowymi standardami diagnostycznymi. Stałe rozszerzanie oferty badań to naturalna odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku, które może zaspokoić posiadana przez nas wiedza, doświadczenie, kwalifikacje oraz zaplecze technologiczne. Oferowane przez nas badania pozwalają uzyskać pewność, że wprowadzane na rynek wyroby medyczne rzeczywiście spełniają odpowiednie wymogi, czyli będą działały zgodnie z założeniami ich wytwórcy – powiedział Michał Kaszuba, prezes genXone. 

W ramach usługi związanej z oceną wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, genXone wnioskuje o wydanie opinii przez Komisję Bioetyczną dotyczącej danego projektu, przeprowadza badanie wyrobu na próbkach klinicznych, prowadzi rzetelną dokumentację oraz odpowiada za przygotowanie pełnego raportu z badania.

Badania wykonywane przez genXone są dostrzegane i doceniane przez partnerów polskich i zagranicznych. Dzięki ciągłemu rozszerzaniu oferty, firma umożliwia bardziej kompleksowe podejście do diagnostyki ludzkiego organizmu.

Podczas pandemii genXone skupiał się głównie na diagnostyce związanej z wirusem SarsS-CoV-2, atakującym płuca zainfekowanych. Kolejnym flagowym projektem spółki jest produkt Nanobiome, skupiający się na poprawie funkcjonowania mikrobioty jelitowej. W ostatnim czasie spółka zaoferowała klientom również takie badania jak test molekularny wykrywający bakterię Helicobacter pylori w kale, badanie predyspozycji genetycznych do zachorowania na celiakię oraz diagnostykę alergii, na którą składa się aż 295 komponentów alergenowych.

Spółka genXone członkiem BioForum

Spółka genXone specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 40,43 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Od 25 sierpnia 2020 roku akcje spółki notowane są na rynku NewConnect. Laboratorium genXone jako pierwsze w Polsce wykryło obecność brytyjskiej odmiany koronawirusa.

Przeczytaj teraz

NFZ dopłaci więcej do wyrobów medycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.07.2022

Narodowy Fundusz Zdrowia dopłaci więcej do niektórych wyrobów medycznych. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra zdrowia w tej sprawie, który przekazano do konsultacji.

Wyższe dopłaty będą dotyczyły między innymi soczewek okularowych korekcyjnych powyżej 6,25 dioprii, aparatów słuchowych dla dzieci i dorosłych czy rurek tracheotomijnych.

Projekt rozszerza refundację zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej o wskazanie- cukrzyca typu 3.

Szpital Medicover wyróżniony za materiał o endometriozie

Zmiany dotyczą także takich produktów jak worki stomijne, wyroby chłonne, wyroby dla pacjentów z mukowiscydozą, na przykład nebulizatory i inhalatory.

Uregulowana została refundacja wózków inwalidzkich. Rozszerzono wskazania do zlecenia czujników do systemu monitorowania stężenia glukozy o kobiety w ciąży, osoby niewidome czy osoby powyżej 18 roku życia z cukrzycą wymagającej intensywnej insulinoterapii.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 8 lipca 2022 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Zgłaszanie poważnego incydentu także w języku angielskim

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.06.2022

Do konsultacji skierowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia zawierający wzór formularza zgłoszenia poważnego incydentu, który uwzględnia konieczność harmonizacji sposobu wymiany informacji z Komisją Europejską i państwami członkowskimi.

Obowiązek zgłaszania incydentów wynika między innymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrobów  medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.

Projekt nie wprowadza zasadniczych zmian w stosunku do formularza określonego w rozporządzeniu ministra zdrowia z roku 2016 w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów.

Załączony do rozporządzenia formularz został sporządzony w języku polskim i języku angielskim. Jest to zgodne z przepisami, które wymagają, aby korespondencja w sprawach poważnych incydentów była prowadzona w języku angielskim bez konieczności tłumaczenia.

Lux Med: nowe wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej w Toruniu

Poza tym poważny incydent, który zdarzył się na terytorium RP, może zgłosić każdy, a zatem również osoba nieposługująca się językiem polskim.

Sporządzenie wzoru formularza w języku angielskim sprawi, że stanie się on bardziej przystępny dla osób niewładających językiem polskim i usprawni proces zgłaszania poważnych incydentów.

Poza tym, jak podano w uzasadnieniu projektu poważny incydent zgłasza się producentowi lub autoryzowanemu przedstawicielowi, a podmioty te nie muszą mieć siedziby na terytorium Polski. Również z tego względu stosowanie języka angielskiego przy dokonywaniu zgłoszeń poważnych incydentów jest uzasadnione.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie formularza zgłoszenia poważnego incydentu został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 21 czerwca 2022.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie zlecenia na wyroby medyczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.12.2021

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wprowadza zmiany w dotychczasowych przepisach, dotyczące danych zawartych w tym zleceniu.

Przekazywane w zleceniu informacje będą obejmowały między innymi szczegółowe dane świadczeniobiorcy, szczegółowe informacje dotyczące wyrobu medycznego, informacje o świadczeniodawcy realizującym zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz szczegółowe informacje dotyczące potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego.

W projekcie określono także szczegółowy zakres informacji zawartych w zleceniu naprawy wyrobu medycznego, obejmujący między innymi szczegółowe informacje dotyczące wyrobu medycznego, informacje umożliwiające weryfikację zlecenia naprawy oraz dane świadczeniodawcy realizującego zlecenie.

Czytaj także: Lux Med: badania diagnostyczne w ramach NFZ w kolejnych placówkach >>>

W załącznikach do projektu rozporządzenia określono wzory – zlecenia na zaopatrzenie  w wyroby medyczne w postaci papierowej oraz wzór zlecenia naprawy wyrobu medycznego w postaci papierowej.

Proponuje się, aby zawarte w projekcie przepisy weszły w życie 1 styczna 2022 roku.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecania naprawy wyrobu medycznego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 17 grudnia 2021. Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu trzech dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP: uwagi do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.04.2021

Pracodawcy RP przedstawili swoje uwagi do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Według opiniujących rozszerzone kryterium przyznawania dla wyrobów medycznych powinno objąć także Sensor, Elektrodę do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGMRT) oraz Transmiter/ Nadajnik do CGM-RT. 

Świadczenia te obecnie zarezerwowane są dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu 1 leczonych przy pomocy pompy insulinowej oraz z nieświadomością hipoglikemii.  

Rozszerzenie kryterium przyznawania tych wyrobów na populację pacjentów z cukrzycą typu 3 pozwoli tej grupie chorych, a przynajmniej jej części, na efektywne i bezpieczne korzystanie z pompy insulinowej, której zakup musieli sfinansować ze środków własnych – postulują opiniujący. 

Czytaj także: Jak przygotować się do szczepień w zakładach pracy >>>

Pracodawcy RP przyjęli natomiast z satysfakcją i uznaniem zaproponowane w projekcie zmiany rozszerzające kryteria przyznawania czujnika do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring – FGM), o populację pacjentów z cukrzycą typu 3.  

Takie rozwiązanie przyczyni się do poprawy opieki diabetologicznej w kolejnej grupie chorych i poprawi jakość życia pacjentom wymagającym leczenia z zastosowaniem intensywnej insulinoterapii oraz obciążonym często innymi chorobami przewlekłymi.  

Pismo do Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektu rozporządzenia dostępne jest tutaj>>> 

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w dostępie do wyrobów medycznych 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.04.2021

Do konsultacji skierowany został projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wyrobów medycznych, którego celem jest zwiększenie dostępności do tych wyrobów. Część zmian uszczegóławia obecnie obowiązujące przepisy w celu eliminacji problemów interpretacyjnych. 

Wprowadzone zmiany dotyczą między innymi limitu na różnego rodzaju środki absorbcyjne do 90 sztuk miesięcznie. Limity finansowe w tych pozycjach zostały ujednolicone na poziomie 30 procent.

Rozszerzono także kryteria przyznawania niektórych wyrobów medycznych oraz rozszerzono katalog osób uprawnionych do wystawiania zleceń na te wyroby. 

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wykazów wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 8 kwietnia 2021 roku. 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni. 

Czytaj także: Jesteśmy zmuszeni leczyć nie tylko ciała, ale i dusze>>>

Przeczytaj teraz

Zmiana w budżecie na refundację w roku 2020

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.01.2021

31 grudnia 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wzrostu budżetu na refundację w roku 2020. Zwiększa ono kwotę przeznaczoną na finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu.

Kwota na ten cel w roku 2020 została podniesiona z 323 943 tys. zł do kwoty 371 620 tys. zł.

Finansowanie przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej wyniesie 40 489 tys. zł zamiast 12 106 tys. zł.

Czytaj także: Nowy dyrektor medyczny w Medicover Polska>>>

Natomiast kwota środków finansowych przeznaczonych na refundację, w części dotyczącej finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę wyniesie 1 495 278 tys. zł, zamiast wcześniejszej kwoty – 648 278 tys. zł.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2020 roku stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 30 grudnia 2020 roku (poz. 2420).

Przeczytaj teraz

Rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych w SEZOZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.11.2020

5 listopada 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji.

Według rozporządzenia przekazywane do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia informacje dotyczą między innymi liczby sztuk środków ochrony osobistej nabytych przez podmioty medyczne w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku wyborów medycznych informacje dotyczą między innymi liczby badań i zabiegów wykonanych przy ich użyciu.

Informacje te szpitale liczące co najmniej 200 łóżek przekazują co miesiąc do 7 dnia każdego miesiąca, pozostałe podmioty lecznicze – co roku do 15 stycznia każdego roku, natomiast podmioty wykonujące działalność leczniczą inne niż wymienione wyżej – co roku do 31 stycznia każdego roku.

Informacje przekazywane są do SEZOZ w postaci elektronicznej.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 28 października 2020 roku (poz. 1897).

Przeczytaj teraz

Nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.01.2020

1 lipca 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia wprowadzające uproszczony wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące co miesiąc, w przypadku kontynuacji zlecenia.

Wzór zlecenia stanowi załącznik do rozporządzenia. Zawarte w nim dane dotyczą pacjenta, wyrobu medycznego, osoby uprawnionej do wystawiania zlecenia, a także terminu realizacji zlecenia.

W uproszczonym zleceniu zrezygnowano z wielu danych, takich jak dane podmiotu, w ramach którego wystawiono zlecenie, oraz uprawnień przysługujących pacjentowi. Dane takie znajdują się bowiem w pierwotnie wystawionym zleceniu i będą automatycznie pobierane z pierwszego zlecenia na zaopatrzenie w comiesięczne wyroby medyczne po podaniu pierwotnego unikalnego numeru identyfikacyjnego.

Czytaj także: Medicover Stomatologia: nowoczesne rozwiązania w klinice w Warszawie>>>

W związku z tym możliwość wystawienia uproszczonego wzoru będzie ograniczona do podmiotów, które wystawiły pierwsze zlecenie. Nie jest jednak konieczne, aby zlecenie takie (w ramach tego samego podmiotu) wystawiła ta sama osoba uprawniona do wystawiania zleceń.

Możliwość realizacji zlecenia wystawionego na wzorze uproszczonym nie zostanie w żaden sposób ograniczona i tak jak obecnie pacjent będzie mógł  zrealizować zlecenie u dowolnie wybranego świadczeniodawcy.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie  uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 9 stycznia 2020 (poz. 28).

Przeczytaj teraz

Zlecenia na wyroby medyczne według nowych przepisów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.01.2020

Od 1 stycznia 2020 roku pacjenci, którym przysługują wyroby medyczne, nie muszą już odwiedzać placówki NFZ  by potwierdzić zlecenie. Mogą to robić podczas wizyty u lekarza zlecającego wyrób medyczny.

Część placówek realizowała te zlecenia na nowych zasadach już od 4 listopada 2019.

Natomiast już od 1 października 2019 obowiązuje zarządzenie prezesa NFZ, które zlikwidowało obowiązek sporządzania upoważnienia dla pełnomocnika do odbioru wyrobu medycznego. Teraz wystarczy upoważnienie ustne.

Jednym ze znacznych utrudnień dla pacjentów, którzy przebywają w szpitalu, nadal jest brak możliwości zaopatrzenia w wyrób medyczny wydawany na zlecenie w trakcie hospitalizacji. Trudno jest dobrać i dopasować na przykład protezę czy pionizator, bez wcześniejszego ich przymierzenia. W efekcie bywa tak, że pacjent otrzymuje wyrób medyczny, który nie spełnia swojej funkcji.

Czytaj także: Otwieramy się na nowe rynki>>>

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, która sprawdziła dostępność refundowanych wyrobów medycznych, pacjent powinien być zaopatrzony w niezbędne wyroby medyczne przed wypisem ze szpitala, gdzie sprawdzana jest jakość i przydatność wyrobu. W odpowiedzi na wyniki kontroli NIK minister zdrowia poinformował, że trwają analizy dotyczące zmiany przepisów, które mają umożliwić wystawianie, w czasie pobytu pacjenta w szpitalu, zleceń na określone wyroby medyczne, jeśli są niezbędne dla zachowania ciągłości leczenia lub są wykonywane na zamówienie.

Wyniki kontroli NIK o dostępności refundowanych wyrobów medycznych dostępne są na stronie: www.nik.gov.pl

Przeczytaj teraz

Jest projekt ustawy o wyrobach medycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.10.2019

Do konsultacji przekazany został projekt ustawy o wyrobach medycznych, która określa zasady używania i utrzymywania wyrobów medycznych oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (diagnostyczne badania laboratoryjne), a także zasady i tryb przeprowadzania inspekcji badania klinicznego wyrobu medycznego oraz działania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro.

Ustawa określa także zasady prowadzenia reklamy wyrobów medycznych i nadzoru nad nią.

Określone w projekcie obowiązki podmiotów gospodarczych, zdrowia publicznego, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, osób wykonujących zawody medyczne oraz innych podmiotów są zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych, dyrektywą 2001/83/WE, rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 i rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009.

Wynikają też z uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1), oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z 5 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 176).

Jeden z rozdziałów ustawy mówi o udostępnianiu wyrobów medycznych na rynku i wprowadzaniu ich do używania, a także o związanych z tym obowiązkach podmiotów leczniczych oraz regeneracji.

Wynika z niego między innymi, że wyroby, systemy i zestawy zabiegowe, przeznaczone do używania na terytorium RP mają deklaracje zgodności albo oświadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 lub 3 rozporządzenia 2017/745, oraz etykiety i instrukcje używania w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej powołali Forum Szpitali>>>

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych tworzy wykaz wyrobów objętych zakresem rozporządzenia 2017/745 i rozporządzenia 2017/746 udostępnionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postaci elektronicznej, który zawiera informacje o wyrobach oraz systemach i zestawach zabiegowych wprowadzonych do obrotu lub sprowadzonych na terytorium RP, w celu używania na tym terytorium, oraz o podmiotach wprowadzających do obrotu lub sprawdzających takie wyroby na terytorium RP.

Z projektu wynika także, że komisja bioetyczna na wniosek sponsora, który zamierza prowadzić na terytorium RP badanie kliniczne wyrobu medycznego albo wprowadzić istotne zmiany w badaniu klinicznym wyrobu medycznego prowadzonym na terytorium RP, wydaje, w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletną dokumentacją, opinię o badaniu klinicznym albo opinię o istotnych zmianach w badaniu klinicznym.

Projekt ustawy o wyrobach medycznych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 11 października 2019.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30-tu dni.

Przeczytaj teraz

Pielęgniarki wystawią skierowanie na opatrunki hydrożelowe

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.09.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący wyrobów medycznych, na które mają prawo wystawiać skierowanie pielęgniarki i położne, dodaje do wykazu tych wyrobów opatrunki hydrożelowe i opatrunki hydrożelowe złożone.

Określenie przepisów projektowanego rozporządzenia w zakresie wypisywania skierowań na wymienione wyroby, jest niezbędne dla realizacji uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych związanych z samodzielnym wystawianiem zleceń i recept na wyroby medyczne – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 6 września 2019.

Uwagi do projektu można przekazywać do 20 września 2019.

Czytaj także: Proponujemy weryfikację zakresów polityki na rzecz pielęgniarstwa>>>

Przeczytaj teraz

Będą uproszczone zlecenia na comiesięczne wyroby medyczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.08.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zawiera uproszczone zlecenie na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia. Zrezygnowano w nim z wielu danych, takich jak dane podmiotu, w ramach którego wystawiono zlecenie, oraz uprawnień przysługujących pacjentowi.

Uzasadniono to tym, że dane te są tożsame z danymi znajdującymi się w pierwotnie wystawionym zleceniu i będą one automatycznie pobierane z pierwszego zlecenia na zaopatrzenie w comiesięczne wyroby medyczne po podaniu pierwotnego unikalnego numeru identyfikacyjnego.

W związku z tym możliwość wystawienia uproszczonego wzoru będzie ograniczona do podmiotów, które wystawiły pierwsze zlecenie. Nie jest jednak konieczne, aby zlecenie takie (w ramach tego samego podmiotu) wystawiła ta sama osoba uprawniona do wystawiania zleceń.

Możliwość realizacji zlecenia wystawionego na wzorze uproszczonym nie zostanie w żaden sposób ograniczona i tak jak obecnie pacjent będzie mógł  zrealizować zlecenie u dowolnie wybranego świadczeniodawcy.

Czytaj także: Od 1 września – nowe przepisy dotyczące wyrobów medycznych>>>

W przypadku gdy potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń oraz weryfikacja zlecenia nie będą mogły nastąpić za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, nie będzie możliwości wystawienia uproszczonego wzoru zlecenia na wyroby medyczne. W takim wypadku konieczne będzie wystawienie zlecenia zgodnego ze wzorem określonym na podstawie art. 38 ust. 7 ustawy o refundacji.

Uwagi do rozporządzenia można przekazywać w ciągu 14 dni.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 23 sierpnia 2019.

Przeczytaj teraz

Od 1 września – nowe przepisy dotyczące wyrobów medycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.08.2019

1 września 2019 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 2 sierpnia 2019 roku w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego.

Rozporządzenie wprowadza nowe wzory zleceń, które odzwierciedlają nowe zasady postępowania ze zleceniem, zawarte w nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Chodzi o elektroniczne potwierdzenie zlecenia, nie wymagające wizyty w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 19 sierpnia 2019 roku (poz. 1555).

Przeczytaj teraz

Czujnik FGM dla pacjentów z cukrzycą na zlecenie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.08.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie rozszerza ten wykaz o czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring FGM).

Osobami uprawnionymi do otrzymania zlecenia na te wyroby będą pacjenci z cukrzycą typu 1 w wieku od 4. do ukończenia 18. roku życia z bardzo dobrze monitorowaną glikemią, czyli  przy co najmniej 8-krotnych pomiarach glikemii na dobę.

Zaznaczono jednocześnie, że czujnik nie będzie mógł być przepisywany pacjentom zaopatrzonym w System Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym.

W przepisach określono czujnik jako zaopatrzenie miesięczne, w ramach tego okresu pacjentowi przysługują 2 sztuki wyrobu. Limit finansowania ustalono na poziomie 255 zł za sztukę, przy odpłatności 30 procent.

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że firma, która obecnie jako jedyna na rynku posiada system FGM, zobowiązała się do nieodpłatnego przekazania czytników do tego systemu dla potrzebującej populacji pacjentów.

Osobami uprawnionymi do wystawiania zlecenia będą lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, diabetologii i endokrynologii oraz posiadający również specjalizację w dziedzinie pediatrii, a także lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii zatrudnieni w poradni lub oddziale diabetologii dziecięcej lub oddziałach chorób dzieci o profilu diabetologii dziecięcej.

Czytaj także: Od 24 sierpnia nowe przepisy o kształceniu pielęgniarek>>>

Projekt rozszerza także w znaczny sposób uprawnienia do wystawiania zlecania na wyroby medyczne dla fizjoterapeutów oraz  rozszerza katalog osób uprawnionych do wystawania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby stomijne o lekarzy ze specjalizacją z ginekologii onkologicznej.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 8 sierpnia 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 22 sierpnia 2019.

Przeczytaj teraz

Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.07.2019

W Dzienniku Ustaw RP opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Rozporządzenie ustala wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej wraz z określeniem limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie.

Mówi także o kryteriach przyznawania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, o okresach ich użytkowania oraz limitach cen napraw tych wyrobów.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 38, ust. 4 ustawy z 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784, 999 i 1096).

Obwieszczenie ministra zdrowia z 5 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 9 lipca 2019 (poz. 1267).

Czytaj także: Jest projekt polityki na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa>>>

Przeczytaj teraz

Rozporządzenie w sprawie wzrostu środków na refundację

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.05.2019

Opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który przewiduje zmianę w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2019 roku, stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację . Wynika to ze zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wzrost całkowitego budżetu NFZ na refundację osiągnie ostatecznie 1.243.303.000 zł więcej względem roku poprzedniego.

Zwiększone zostaną środki na  finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, do kwoty 437.251.000 zł (było przeznaczone na ten cel 190 785 000 zł), na finansowanie przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej do kwoty 46.650.000 zł (było 34 480 000 zł) oraz na refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy o świadczeniach (chodzi o leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę) do kwoty 763.402.000 zł (było 597 885 000 zł).

Czytaj także: Będzie segregacja i system TOPSOR na szpitalnych oddziałach ratunkowych>>>

Przewidziane zwiększenie  całkowitego budżetu na refundację w roku 2019 nie będzie powodować przekroczenia 17 procent sumy środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych w planie finansowym Funduszu.

Środki finansowe na zwiększenie całkowitego budżetu na refundację w roku 2019 pochodzić będą ze środków funduszu zapasowego NFZ oraz ze zmian planu finansowego Funduszu związanego ze wzrostem przychodów NFZ ze składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie RCL 28 maja 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu siedmiu dni.

Przeczytaj teraz

Będzie elektroniczne potwierdzenie zlecenia na wyroby medyczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.05.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 13 maja 2019, zawiera nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego.

Projekt przewiduje wprowadzenie nowych wzorów tych zleceń, które odzwierciedlają nowe zasady postępowania ze zleceniem, zawarte w nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ta wprowadza nowy sposób postępowania ze zleceniem poprzez wprowadzenie elektronicznego jego potwierdzenia, nie wymagającego wizyty w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 10-ciu dni od jego otrzymania do konsultacji.

Projekt jest dostępny na stronie legislacja.rcl.gov.pl

Czytaj także: WizjaMED otworzyła nową specjalistyczną pracownię diagnostyczną>>>

 

Przeczytaj teraz

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o refundacji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.05.2019

Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji przyjęty przez Radę  Ministrów ma poprawić dostęp pacjentów, w tym głównie osób z niepełnosprawnościami, do wyrobów medycznych. Zmienione przepisy pozwolą na usprawnienie procesu zaopatrywania w wyroby medyczne, takie jak na przykład wkładki ortopedyczne, wózki inwalidzkie, protezy, soczewki.

Wprowadzone ułatwienia dotyczyć będą zarówno pacjentów, osób wystawiających zlecenia, jak i ich realizatorów. Nowe rozwiązania uwzględniają postulaty pacjentów, Naczelnej Izby Lekarskiej oraz przedsiębiorców funkcjonujących w branży wyrobów medycznych.

W projekcie nowelizacji ustawy doprecyzowano także kwestie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Przewidziano potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej i uprawnień dodatkowych na dwóch etapach realizacji zlecenia, tj. w chwili jego wystawiania oraz w momencie przyjmowania go do realizacji – zamiast, jak to było  dotychczas, w chwili wydania wyrobu medycznego. Natomiast weryfikacja zlecenia dokonywana będzie wyłącznie na etapie jego wystawienia.

Czytaj także: Projekt ustawy o refundacji usprawni proces zaopatrzenia w wyroby medyczne>>>

Zaproponowane zmiany ograniczą biurokrację, doprowadzą do skrócenia czasu niezbędnego do wypełnienia druku zlecenia, a także pozwolą na wprowadzenie uproszczonych wzorów zleceń, co pozwoli na zmniejszenie objętości dokumentu o ponad połowę względem obowiązującego.

Ponadto, zlecenia na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie (np. na pieluchomajtki) będą wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, czyli nawet dwukrotnie dłużej niż obecnie, o ile weryfikacja zlecenia odbywać się będzie za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ.

Nowe rozwiązania dotyczące zleceń na wyroby medyczne mają obowiązywać od 1 września 2019 roku.

W 2018 roku zrealizowanych zostało 4,6 mln zleceń współfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym 1,6 mln zleceń jednorazowych i 3 mln zleceń comiesięcznych, a budżet na refundację wyrobów medycznych wyniósł 1,2 mld zł.

Przeczytaj teraz

Projekt ustawy o refundacji usprawni proces zaopatrzenia w wyroby medyczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.04.2019

Projektowane zmiany w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych mają na celu usprawnienie procesu zaopatrzenia w wyroby medyczne poprzez zmianę regulacji dotyczących realizacji zleceń. Wprowadzone ułatwienia dotyczyć będą zarówno pacjentów, jak i wystawiających oraz realizatorów zleceń.

Uwzględniają one zarówno postulaty pacjentów, jak i Naczelnej Izby Lekarskiej oraz przedsiębiorców funkcjonujących w branży wyrobów medycznych. 

Projektowane zmiany w art. 38c ust. 2 ustawy o refundacji przewidują potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz weryfikację zlecenia, w tym uprawnień dodatkowych na dwóch etapach realizacji zlecenia, czyli w chwili jego wystawiania oraz w momencie przyjmowania do realizacji danego zlecenia, ale weryfikacja zlecenia dokonywana będzie wyłącznie na etapie wystawienia zlecenia.

Na etapie realizacji zlecenia świadczeniodawca zobowiązany będzie natomiast wyłącznie do sprawdzenia braku upływu okresu, w którym zlecenie może zostać zrealizowane oraz wieku świadczeniobiorcy, jeżeli ma on wpływ na limit finansowania ustalony podczas weryfikacji dokonanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia na etapie wystawienia zlecenia.

Obecnie obowiązujące przepisy mówią, że czynności te są wykonywane w chwili wystawiania zlecenia oraz z chwilą wydania wyrobu medycznego. Ponieważ jednak dokonywanie czynności sprawdzających w chwili wydania wyrobu medycznego może rodzić nie tylko trudności praktyczne, ale również wątpliwości prawne zdecydowano zarówno o ich ograniczeniu (weryfikacja zlecenia wyłącznie na etapie jego wystawienia), jak również o dokonywaniu potwierdzenia posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej i sprawdzania wieku świadczeniobiorcy w momencie przyjmowania zlecenia do realizacji – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Ograniczenie weryfikacji zlecenia wyłącznie do etapu jego wystawienia pozwoli nie dublować czynności przez NFZ, zarówno na etapie wystawiania zlecenia jak i jego realizacji, ułatwiając jednocześnie świadczeniobiorcom realizację zleceń.

Czytaj także: Są nowe wzory zleceń na wyroby medyczne>>>

Proponuje się zatem, aby dokonanie zmiany ustalonego przez NFZ limitu mogło następować wyłącznie w sytuacji, gdy świadczeniodawca przyjmując zlecenie do realizacji dokona sprawdzenia wieku świadczeniobiorcy. Wówczas w przypadku ustalenia przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie błędnego limitu, jego odpowiedzialność finansowa będzie adekwatna do popełnionego błędu, czyli nie będzie on zwracał równowartości całego limitu, lecz kwotę stanowiącą różnicę między limitem ustalonym przez świadczeniodawcę błędnie a prawidłowo określonym limitem finansowania wyrobu medycznego.

W przepisach proponuje się również uwzględnienie analogicznej do ustalenia błędnego limitu – sytuacji, kiedy świadczeniodawca zaniecha dokonania zmiany limitu.

Jednocześnie, aby uprościć wystawianie zleceń na wyroby medyczne, w sytuacji, gdy podlegać będą one weryfikacji przez NFZ za pośrednictwem systemów informatycznych NFZ, proponuje się wprowadzenie dla ministra zdrowia fakultatywnego upoważnienia do wydania rozporządzenia określającego uproszczone wzory zleceń.

Będą one mogły obejmować węższy zakres danych, które są konieczne do wpisywania na zleceniu przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia, na przykład tylko numer PESEL oraz imię i nazwisko (bez konieczności wskazywania jego innych danych) bądź będą dotyczyły wyłącznie określonego rodzaju wyrobu medycznego, na przykład soczewek, protez, umożliwiając tym samym pominięcie pewnych danych charakterystycznych dla innego rodzaju wyrobów medycznych.

Ogólny wzór zlecenia określony na podstawie art. 38 ust. 7 będzie zawierać natomiast pełen zakres informacji oraz odniesienie do różnych rodzajów wyrobów medycznych. Dodatkowo, w art. 38 ust. 7b ustawy o refundacji, proponuje się, aby uproszczone wzory nie mogły być stosowane w przypadku gdy weryfikacja zleceń odbywać będzie się bez pośrednictwa systemów informatycznych NFZ. 

Ponadto w art. 38d ust. 1 ustawy o refundacji proponuje się zmianę polegającą na określeniu, że zlecenia na wyroby medyczne są wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia, zamiast na okres realizacji. Rezygnacja z pojęcia okres realizacji pozwoli usunąć wątpliwości co do możliwości realizacji zlecenia w okresie jego ważności.  

Jednocześnie w art. 38d ust. 12 ustawy o refundacji proponuje się wskazanie, że po zakończeniu realizacji zlecenia oryginał zlecenia oraz dokumentacja potwierdzająca dokonanie realizacji zlecenia są przechowywane przez świadczeniodawcę. W związku z tym, że realizatorzy zleceń na wyroby medyczne są podmiotami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej, a nie świadczeń zdrowotnych, konieczne jest doprecyzowanie, że mają oni obowiązek przechowywać i udostępniać zlecenia oraz dokumentację potwierdzającą dokonanie realizacji zlecenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Nowelizacja ustawy z 21 lutego 2019 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 399) zawarta w art. 3 projektu ustawy umożliwi ministrowi zdrowia finansowanie wydatków związanych z utworzeniem i wdrożeniem systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym, w którym są przetwarzane dane o liczbie osób i czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego w szpitalnym oddziale ratunkowym, zwanym dalej „TOPSOR”, we wszystkich szpitalnych oddziałach ratunkowych jeszcze w bieżącym roku.

Proponowany przepis poszerzy spektrum podmiotów, którym będzie mogło zostać udzielone wsparcie na wdrożenie systemu TOPSOR w ramach jednolitej architektury technicznej, której wytworzenie może nastąpić jedynie w sytuacji, w której zmiana zostanie dokonana jednoczasowo. 

Proponuje się, aby zmiany dotyczące zleceń na wyroby medyczne weszły w życie z dniem 1 września 2019 r., przy jednoczesnym wydłużeniu dotychczasowego okresu trwania pilotażu, w którym świadczeniodawcy mogą wystawiać i realizować zlecenia w nowy sposób w porozumieniu z NFZ, do 31 grudnia 2019 roku.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 14 kwietnia 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 19 kwietnia 2019 roku.

Przeczytaj teraz

Są nowe wzory zleceń na wyroby medyczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.04.2019

29 marca 2019 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 21 marca 2019 w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. Wzór pierwszego ze zleceń zawiera 7 stron, a drugiego 5 stron druku z wieloma szczegółowymi informacjami.

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne musi zawierać między innymi unikalny numer identyfikacyjny i unikalny numer identyfikacyjny w postaci kodu kreskowego nadany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, informację, czy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jest nowym zleceniem czy kontynuacją zlecenia, dane podmiotu (w tym między innymi numer umowy świadczeniodawcy – w przypadku wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ),  szczegółowe dane świadczeniobiorcy dotyczące adresu miejsca zamieszkania: wskazanie państwa, kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, numeru domu lub lokalu albo informację o braku adresu miejsca zamieszkania oraz szczegółowe informacje o posiadanych przez niego uprawnieniach.

Zlecenie musi także zawierać między innymi szczegółowe informacje dotyczące wyrobu medycznego, szczegółowe informacje o osobie uprawnionej do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz o świadczeniodawcy realizującym zlecenie, łączenie ze szczegółowymi informacjami na temat potwierdzenia posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Czytaj także: Od 1 kwietnia – nowe przepisy w sprawie wymagań dla podmiotów leczniczych>>>

W zleceniu zawarte muszą też być informacje dotyczące potwierdzenia wydania wyrobu medycznego oraz jego odbioru.

Zlecenie naprawy wyrobu medycznego to między innymi dane dotyczące grupy i liczby porządkowej wyrobu medycznego, umiejscowienia (jeśli dotyczy), limitu ceny naprawy, nazwy wyrobu medycznego, wytwórcy, modelu, nazwy handlowej wraz z uzasadnieniem obejmującym jednostkowe dane medyczne świadczeniobiorcy, numeru ewidencyjnego zlecenia, na którego podstawie wydano wyrób medyczny będący przedmiotem naprawy.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 28 marca 2019>>>

Czytaj także: Enel-Med: produkty ortopedyczne z refundacją NFZ w Szpitalu Centrum>>>

 

Przeczytaj teraz
Page 1 of 2
1 2