Będzie centralizacja struktur inspekcji farmaceutycznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.10.2022

Do konsultacji został przekazany projekt nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on między innymi, że dotychczasowy model składający się z Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz 16 wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych zostanie zastąpiony utworzeniem jednego centralnego organu administracji rządowej – Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Zyska on  nowe uprawnienia.

W konsekwencji podjęte działanie  zwiększy rolę Głównego Inspektora Farmaceutycznego jako organu nadzorującego działalność GIF. Wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni staną się pracownikami GIF. Decyzje wydawane będą z  upoważnienia Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Nadzór na laboratoriami diagnostycznymi

Zmiany zaproponowane w projekcie przewidują wprowadzenie zasad nadzoru nad medycznymi laboratoriami diagnostycznym, który będzie sprawował Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Podjęcie działalności polegającej na prowadzeniu medycznego laboratorium diagnostycznego będzie wymagało uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, prowadzonego przez GIF.

Podmioty ubiegające się o wpis do rejestru będą musiały dysponować pomieszczeniami oraz wyposażeniem odpowiednim do zakresu wykonywanych badań i zatrudniać kierownika laboratorium w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dołączyć do wniosku dokumentację dotyczącą miejsca prowadzenia działalności sporządzoną zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Medycyny Laboratoryjnej. Minister zdrowia, w drodze rozporządzenia, będzie określał jej wymagania.

Za złożenie wniosku o wpis do Rejestru będzie pobierana opłata w wysokości 100 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez GUS.

Wykreślenie laboratorium z rejestru

Główny Inspektor Farmaceutyczny będzie mógł wykreślić medyczne laboratorium diagnostyczne z rejestru:

 1. na wniosek podmiotu prowadzącego medyczne laboratorium diagnostyczne, który zaprzestał wykonywania działalności objętej wpisem,
 2. w przypadku, gdy podmiot prowadzący medyczne laboratorium diagnostyczne przestał spełniać wymogi określone przepisami prawa konieczne do uzyskania wpisu,
 3. jeżeli podmiot prowadzący medyczne laboratorium diagnostyczne nie usunął w wyznaczonym terminie uchybień stwierdzonych w drodze decyzji.

Główny Inspektor Farmaceutyczny będzie mógł wykreślić medyczne laboratorium diagnostyczne z rejestru gdy stwierdzi naruszanie obowiązków przez medyczne laboratorium diagnostyczne, takich jak:

 1. przestrzeganie wymagań Dobrej Praktyki Medycyny Laboratoryjnej,
 2. stosowanie systemu jakości określającego obowiązki, procesy i środki zarządzania ryzykiem związane z prowadzoną działalnością,
 3. prowadzenie, przechowywanie i aktualizacja procedur systemu jakości obowiązujących w laboratorium,
 4. zapewnienie obecności kierownika laboratorium w czasie pracy laboratorium, a w przypadku jego nieobecności wyznaczenie jego zastępcy spełniającego wymagania określone dla kierownika laboratorium,
 5. pełnienie przez kierownika funkcji w więcej niż jednym laboratorium diagnostycznym.

Z uwagi na fakt, że obowiązek uzyskania wpisu do rejestru jest nowością przewiduje się, że podmioty, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzą medyczne laboratoria diagnostyczne, mają obowiązek złożyć wniosek o wpis w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie tego przepisu.

Kontrola, a nie inspekcja

Projekt ustawy zakłada dodanie nowego rozdziału dotyczącego kontroli przeprowadzanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który będzie kompleksowo regulował te zagadnienia. Zamiast podziału na 2 instytucje – kontrolę i inspekcję pozostanie tylko kontrola.

W projekcie wskazano, że Główny Inspektor Farmaceutyczny będzie mógł przeprowadzać kontrolę działalności każdego podmiotu, który może posiadać, dokonywać obrotu lub pośredniczyć w obrocie produktami leczniczymi, substancjami czynnymi lub substancjami pomocniczymi w zakresie prawidłowości tych czynności oraz jakości i warunków przechowywania tych produktów lub substancji, z wyłączeniem osób fizycznych posiadających produkty lecznicze na własne potrzeby lecznicze.

Proponowane regulacje mają również na celu przyznanie Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu kompetencji do sprawdzenia rzetelności i terminowości prowadzenia przez przedsiębiorców ewidencji transakcji zbycia i nabycia produktów leczniczych, weryfikacji dokumentów, których dane zawiera ewidencja oraz sprawdzania dokumentów związanych z odmową realizacji zamówień na produkty objęte refundacją, bez konieczności przeprowadzania postępowania kontrolnego.

Projektowane regulacje doprecyzowują i poszerzają zakres uprawnień inspektorów podczas kontroli, w szczególności w zakresie wstępu i oględzin miejsc wykonywania działalności, w tym środków przewozowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności.

Finansowanie działalności GIF

Projekt przewiduje wprowadzenie opłaty rocznej dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną przez GIF, które uzasadnione jest koniecznością zwiększenia poziomu finansowania tego organu w sposób, który z jednej strony pozwoli na skuteczne bieżące wykonywanie poszerzanych niniejszą ustawą kompetencji, a z drugiej strony zapewni środki finansowe na rozwój narzędzi wykorzystywanych przez GIF w jego działalności – w szczególności w obszarach analityki danych i informatyzacji.

Projektowane stawki to:

 1. 250 zł od zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego;
 2. 500 zł od zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej;
 3. 1000 zł od zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej albo wpisu do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi;
 4. 3000 zł od zezwolenia na wytwarzania lub import produktów leczniczych albo wpisu do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych.

Projekt przewiduje również, że opłata roczna obejmująca sumę opłat za zezwolenia lub wpisy będzie powiększana o wysokość 0,02% przychodu rocznego uzyskanego w poprzednim roku podatkowym, przy czym wobec mikroprzedsiębiorców zachowana zostanie stawka podstawowa. Zgodnie z tym założeniem podmioty objęte projektowanymi regulacjami będą zobowiązane powiększyć uiszczaną opłatę o 200 zł od każdego 1 000 000 zł przychodu.

Finansowanie albo współfinansowanie organów nadzorujących rynek farmaceutyczny ze środków pochodzących od podmiotów nadzorowanych – czy to w formie opłat jednorazowych, rocznych opłat licencyjnych lub opłat związanych z innymi działaniami tych organów (np. zatwierdzenie raportu albo przeprowadzenie inspekcji) jest powszechną praktyką w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Wielkiej Brytanii – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Badania laboratoryjne powinny być raportowane razem z poradą lekarską lub hospitalizacją

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.12.2021

Pracodawcy RP postulują,  aby  badania  laboratoryjne  wykonywane  przez  laboratoria  zewnętrzne  na podstawie zlecenia były raportowane wraz ze zdarzeniem medycznym, jakim  jest między innymi porada lekarska czy  hospitalizacja.

Taka zasada raportowania jest przyjęta, gdy badania laboratoryjne są wykonywane przez  laboratorium własne (wewnętrzne) podmiotu leczniczego (szpitala czy przychodni).

Uwagi dotyczą projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.

Medyczne laboratoria  diagnostyczne (publiczne i niepubliczne) wykonują rocznie setki  milionów badań  laboratoryjnych, z których każde – zgodnie z przyjętą przez prawodawcę systematyką –  jest  osobnym  zdarzeniem  medycznym.

Medyczna  diagnostyka laboratoryjna nie była i  nie jest objęta osobnym finansowaniem przez  NFZ, zatem systemy informatyczne laboratoriów nie gromadzą i nie przetwarzają danych sprawozdawczych w zakresie, w jakim wykonują to podmioty korzystające wprost z finansowania publicznego.

Czytaj także: Zmiany w przekazywaniu danych na temat zdarzeń medycznych>>>

Rozległe i specjalistyczne laboratoryjne systemy informatyczne (LIS) są przystosowane do przeprowadzenia procesu laboratoryjnego i gromadzenia niezbędnych danych o zleceniodawcy i o pacjencie, w takim zakresie, jaki jest konieczny do wykonania badania i autoryzacji uzyskanego wyniku.

W ramach diagnostyki laboratoryjnej zakres tych danych wynika wprost z dedykowanych tej dziedzinie przepisów, czyli szczególnie z ustawy o diagnostyce laboratoryjnej i  z rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardów jakości dla  medycznych  laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.

Według Pracodawców RP pierwszym krokiem do skutecznego  wdrożenia  elektronicznej  sprawozdawczości badań laboratoryjnych powinno być prawne ustanowienie obowiązków w zakresie zlecania badań, w tym przede wszystkim wymogu elektronicznego zlecania badań oraz określenia zakresu i standardu danych przekazywanych przy zleceniu od zlecającego – jeżeli katalog tych danych ma być poszerzony w stosunku do stanu obecnego i ma zawierać między innymi dane wynikające z umowy bądź umów zleceniodawcy z NFZ.

Konieczne jest także ustalenie jednego formatu przekazywanych danych  obowiązującego  wszystkich zleceniodawców (zlecające badania  poradnie POZ, poradnie specjalistyczne oraz  szpitale).

Czytaj także: Uwagi Pracodawców RP do projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej>>>

Autorzy uwag podkreślają, że przy obecnej architekturze laboratoryjnych systemów  informatycznych (LIS) stosowanych w Polsce nie jest możliwe w ciągu trzech miesięcy (które projektodawca przewidział na wdrożenie komunikacji zgodnej z zawartymi w rozporządzeniu zmianami) rozbudowanie zakresu przetwarzanych danych (między innymi dotyczących numeru umowy, w ramach której zlecone badania są finansowane przez NFZ) wraz z mechanizmami walidacji ich poprawności.

Projektowana zmiana regulacyjna wymaga gruntownego przebudowania systemów informacyjnych, także po stronie zleceniodawców – w gabinetach lekarskich, przychodniach oraz w szpitalach w taki sposób, by było możliwe przekazywanie dodatkowych danych do  podwykonawców celem ich dalszego raportowania. Poza tym obejmie także świadczeniodawców –  podwykonawców wykonujących badania z  zakresu  diagnostyki  obrazowej

Pracodawcy RP zwracają się z prośbą do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, do którego skierowane jest pismo, o zorganizowanie konferencji uzgodnieniowej z udziałem przedstawicieli zleceniodawców, podwykonawców oraz firm, dostarczających systemy informatyczne dla ochrony zdrowia.

Całe pismo Pracodawców RP z uwagami dotyczącymi projektu rozporządzenia dostępne jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Alab otworzył nowy punkt pobrań 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.11.2021

W Limanowej, w województwie małopolskim, powstał nowy punkt pobrań Alab Laboratoria. Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Kościuszki 9, w nowym obiekcie biurowo-handlowym. 

Placówka, w ramach akcji profilaktycznej, oferuje 20 procent zniżki na wszystkie badania, w tym na przeciwciała przeciw wirusowi SarsS-CoV-2. Oferuje także bezpłatne badania w kierunku HCV. 

Grupa Alab to ogólnopolska sieć medycznych laboratoriów diagnostycznych. Jest częścią europejskiej sieci placówek skoncentrowanych wokół laboratorium Limbach z główną siedzibą w Heidelbergu. 

Czytaj także: Alab realizuje pilotaż w zakresie badań molekularnych >>>

W Polsce grupa Alab oferuje ponad 3500 badań diagnostycznych, od podstawowych po wysokospecjalistyczne testy w kierunku wykrycia zakażenia Sars-CoV-2, testy na nietolerancje pokarmowe, markery nowotworowe, badania genetyczne, badania prenatalne, diagnostykę autyzmu, boreliozy czy alergii. Oferta firmy zawiera również kilkadziesiąt specjalistycznych pakietów badań stworzonych pod kątem konkretnych schorzeń, dolegliwości i narządów a także profilaktyki zdrowotnej.  

Alab posiada 80 laboratoriów oraz ponad 400 punktów pobrań na terenie całego kraju.   

Laboratoria z Grupy Alab, wykonujące testy PCR w kierunku obecności wirusa Sars-CoV-2, zostały wpisane na listę laboratoriów prowadzoną przez Ministerstwo Zdrowia.   

Przeczytaj teraz

Nowe laboratorium Alab na liście uprawnionych do testów na koronawirusa 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.04.2021

Nowe laboratorium Grupy Alab znalazło się na liście placówek upoważnionych do wykonywania testów w kierunku wirusa Sars-CoV-2, publikowanej na stronie Ministerstwa Zdrowia.  Lista tych placówek liczy 313 jednostek, 106 z nich to placówki prywatne. 

Do listy dołączyło Laboratorium Analiz Lekarskich Alab Głogów, działające w szpitalu powiatowym, przy ulicy Kościuszki 15. 

Wśród uprawnionych placówek znajdują się także inne laboratoria Alab – z Wrocławia, Bydgoszczy, Lublina, Łodzi, Poddębic, Warszawy, Płocka, Ostrołęki, Siedlec, Rzeszowa, Tarnobrzega, Końskich, Poznania i Szczecina. 

Na liście znajduje się kilkanaście laboratoriów sieci Diagnostyka, laboratoria Synevo i Synlab, a także wiele innych prywatnych laboratoriów zlokalizowanych na terenie całego kraju. 

Najwięcej laboratoriów wykonujących testy na obecność koronawirusa działa w województwach: mazowieckim – 47, wielkopolskim – 32, śląskim – 30, lubelskim i małopolskim – po 23, dolnośląskim – 22, kujawsko-pomorskim – 20. 

Najwięcej prywatnych laboratoriów działa w województwach – mazowieckim – 18, śląskim – 14, lubelskim – 11, wielkopolskim i łódzkim – po 10 oraz kujawsko-pomorskim – 7. 

Aktualna lista laboratoriów znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia>>> 

Przeczytaj teraz

Nowe laboratoria Alab na liście uprawnionych do testów na koronawirusa 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.04.2021

Dwa laboratoria Grupy Alab znalazły się na liście placówek upoważnionych do wykonywania testów w kierunku wirusa Sars-CoV-2, publikowanej na stronie Ministerstwa Zdrowia.  Lista liczy już 309 jednostek, 106 z nich do placówki prywatne. 

Do listy dołączyło Laboratorium Analiz Lekarskich Alab, działające w szpitalu w Poddębicach, w województwie łódzkim, oraz Laboratorium Analiz Lekarskich Alab, działające w szpitalu w Końskich, w województwie świętokrzyskim. 

W wykazie resortu zdrowia znalazło się także Przedsiębiorstwo Usług Medycznych Al-Med Laboratorium Analityczno-Bakteriologiczne, zlokalizowane w Radomsku, przy ulicy Przedborskiej 2 (województwo łódzkie). 

Czytaj także: Lux Med zaszczepi olimpijczyków>>>

Wśród uprawnionych placówek znajdują się także inne laboratoria Alab – z Wrocławia, Bydgoszczy, Lublina, Łodzi, Warszawy, Płocka, Ostrołęki, Siedlec, Rzeszowa, Tarnobrzega, Poznania i Szczecina. 

Na liście znajduje się kilkanaście laboratoriów sieci Diagnostyka, laboratoria Synevo i Synlab, a także wiele innych prywatnych laboratoriów zlokalizowanych na terenie całego kraju. 

Najwięcej laboratoriów wykonujących testy na obecność koronawirusa działa w województwach: mazowieckim – 47, wielkopolskim – 32, śląskim – 29, lubelskim i małopolskim – po 23, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim – po 20. 

Najwięcej prywatnych laboratoriów działa w województwach – mazowieckim – 18, śląskim – 14, lubelskim – 11, wielkopolskim i łódzkim – po 10 oraz kujawsko-pomorskim – 7. 

Aktualna lista laboratoriów znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia>>> 

Przeczytaj teraz

Nowe prywatne laboratoria wykonują badania w kierunku koronawirusa

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.12.2020

Prywatne laboratorium Biotecmed z Radziejowa oraz NZOZ Medyczne Laboratorium Diagnostyczne z Warszawy dołączyły do listy opublikowanej na stronie Ministerstwa Zdrowia, zawierającej placówki, uprawnione do wykonywania badań na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

Lista zawiera obecnie 269 laboratoriów, 97 z nich to placówki prywatne.

Laboratorium Botecmed zlokalizowane jest na terenie szpitala powiatowego w Radziejowie, w województwie kujawsko-pomorskim, a NZOZ Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w Warszawie przy ulicy Solec 93 (w Szpitalu Solec).

Czytaj także: Rok 2020 był dla nas sprawdzianem>>>

Na liście laboratoriów znajduje się kilkanaście laboratoriów sieci Diagnostyka, laboratoria Grupy Alab, laboratoria Synevo i Synlab, a także wiele innych prywatnych laboratoriów zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Najwięcej laboratoriów wykonujących testy na obecność koronawirusa działa w województwach: mazowieckim – 42, wielkopolskim i śląskim – po 28, lubelskim – 21, małopolskim – 18,  dolnośląskim i kujawsko-pomorskim –  po 17.

Najwięcej prywatnych laboratoriów działa w województwach – mazowieckim – 17, śląskim –  14,  wielkopolskim – 10, i lubelskim – 9, łódzkim – 8, pomorskim i kujawsko-pomorskim–  po 6.

Aktualna lista laboratoriów znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia>>>

Przeczytaj teraz

Rok 2020 był dla nas sprawdzianem

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.12.2020

Jakuba Swadźba,  prezes zarządu spółki Diagnostyka, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej

Rok 2020 zaskoczył nas szybkością i skalą zmian wynikających z ataku pandemii, oraz powodowaną przez niego niestabilnością sytuacji. Nie było łatwo, ale zdaliśmy ten egzamin celująco i staliśmy się bogatsi o nowe doświadczenia. Rok ten był więc dla nas swego rodzaju sprawdzianem.

Do 2019 roku liczba badań laboratoryjnych wykonanych przez Diagnostykę wzrosła do 100 milionów rocznie. Dotąd rozwój firmy był systematyczny, wprawdzie szybki, ale przewidywalny. Niepewność i stres spowodowany wystąpieniem pandemii w jej początkowym okresie był związany z nagłym, prawie 80-procentowym spadkiem sprzedaży badań oraz licznymi absencjami pracowników.

Załamanie sprzedaży wynikało z zamknięcia wielu placówek medycznych, znacznego ograniczenia działania pozostałych, a także z decyzji pacjentów o rezygnacji z badań profilaktycznych. Wyzwaniem było pozostawienie otwartych naszych punktów pobrań, pomimo braku środków ochrony biologicznej i strachu personelu. Musieliśmy zweryfikować wszystkie dotychczas wypracowane modele działania i dostosować się do nowych warunków epidemicznych, a przede wszystkim włączyć się w diagnostykę laboratoryjną dotyczącą epidemii.

Czytaj także: Diagnostyka: nowy punkt pobrań Drive&Go-Thru>>>

Przyjęliśmy w tym okresie za priorytet bezpieczeństwo świadczenia usług – bezpieczeństwo zarówno naszych pracowników jak i pacjentów. Jako pierwsi w Polsce stworzyliśmy mobilne punkty pobrań „Drive&Go-Thru”. W wielu miastach w ten sposób udostępniliśmy badania wymazowe bez konieczności pozyskiwania skierowań. Dostępność testów, bezpieczna i sprawdzona procedura pobrań w namiotach udowodniły, iż są one bezpieczne dla badanych i badających.

Nie zostawiliśmy w potrzebie także pracowników ochrony zdrowia. Byli pierwszą grupą zawodową, do której Diagnostyka skierowała swoje siły w walce z wirusem SARS-CoV-2. Od połowy kwietnia do końca czerwca w ramach akcji „Badamy-Wspieramy” Grupa Diagnostyka przebadała bezpłatnie prawie 6,5 tysiąca osób wykonujących zawody medyczne – lekarzy, stomatologów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, pielęgniarki, położne i ratowników medycznych, w sumie aż 2 procent pracowników tego sektora. Objęliśmy także opieką laboratoryjną inne środowiska zawodowe.

Włączyliśmy się również czynnie w badania pracowników kopalń, aby ograniczyć powstałe w maju 2020 roku duże ogniska zachorowań na Śląsku. Byliśmy także pierwszym laboratorium wykonującym badania dla wracających do pracy przedszkolanek i otoczyliśmy opieką kilkanaście szkół wykonując w nich bezpłatnie badania profilaktyczne antygenowe nauczycieli.

Czytaj na ten temat: Diagnostyka przebadała bezpłatnie nauczycieli>>>

W kwietniu i maju 2020 nasze laboratoria dzięki tarczy antykryzysowej nie zwolniły ani jednego pracownika spośród 7-tysięcznej załogi pomimo olbrzymiego spadku ilości badań. Opłaciło się, gdyż w drugiej połowie roku badania wróciły prawie do okresu sprzed pandemii, a dodatkowo wiele osób zajęło się diagnostyką molekularną COVID-19.

Jako świadomy pracodawca podjęliśmy także decyzję o wykonaniu bezpłatnych badań przeciwciał dla ponad 4 tysięcy swoich pracowników.

W sumie od marca do końca listopada 2020 Diagnostyka wykonała w swoich laboratoriach prawie 870 tysięcy testów w kierunku wykrywania wirusa  SARS-CoV-2, co sumarycznie stanowi 14 procent wszystkich wykonanych w kraju.

Walka z pandemią trwa. Nie poddajemy się. Rozwój Diagnostyki w okresie nieprzewidzianej pandemii nakazał nam niestety zweryfikować zaplanowane aktywności, nie odbyło się wiele konferencji, które planowaliśmy zorganizować, i wydarzeń branżowych, w których zamierzaliśmy uczestniczyć. Musieliśmy zmodyfikować formułę naszych szkoleń wewnętrznych, rekrutacji, akwizycji czy wdrażania nowych placówek. W pierwszym, wiosennym okresie pandemii – tak jak większość podmiotów gospodarczych – skupiliśmy się na utrzymaniu bieżącej działalności operacyjnej i zadbaniu o możliwie normalną pracę na rzecz zdrowia i życia pacjentów. Potem rozpoczęliśmy fazę „kontrataku” na pandemię, wprowadzając szeroką ofertę badań w kierunku SARS-CoV-2.

Najtrudniejsze było dla nas zaskoczenie szybkością i skalą postępujących zmian wynikających z ataku pandemii oraz powodowana przez nie niestabilność sytuacji. Bardzo trudno było planować jakiekolwiek działania, ponieważ nikt nie był w stanie zagwarantować czy będzie możliwa ich realizacja. Nauczyliśmy się jeszcze lepiej działać zespołowo i w obliczu wspólnego wroga szybko i efektywnie współpracować z partnerami zewnętrznymi; przedstawicielami administracji i władz, służb i podmiotów ochrony zdrowia, lekarzami i samymi pacjentami. W zasadzie nadal, wręcz codziennie pojawiają się zmiany i nowe wyzwania, ale też coraz łatwiej i efektywniej na nie reagujemy, trochę w myśl powiedzenia: „co nas nie zabije to nas wzmocni”.

Realizujemy także plany dalszego rozwoju. W 2021 roku Diagnostyka uruchomi najnowocześniejsze i największe laboratorium diagnostyczne w tej części Europy, zlokalizowane w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 100. Poza tym rozpoczynamy działalność w pierwszym niewielkim centrum zagranicznym – w Mińsku na Białorusi.

Czytaj także: Diagnostyka buduje największe laboratorium medyczne w Europie>>>

Wydarzenia roku 2020 pokazały także, że sektor prywatny jest niezbędnym elementem całego sektora ochrony zdrowia.

Już na początku kwietnia 2020 cztery laboratoria Diagnostyki i spółek Grupy Diagnostyka zostały wpisane na pierwszą listę 50-ciu laboratoriów wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia do wykonywania badania wykrywającego obecność wirusa SARS-CoV-2 w wymazach z dróg oddechowych. Systematycznie tworzyliśmy następne laboratoria, aby przygotować się na drugą falę pandemii. Obecnie posiadamy około 20 takich laboratoriów w największych miastach całego kraju.

Od początku wykonywaliśmy pomiędzy 10 a 20 procent wszystkich w badań w kierunku koronawirusa zlecanych w Polsce. W listopadzie wykonaliśmy jednego dnia ponad 12 tysięcy oznaczeń.

Wspieramy sektor publiczny realizując oznaczenia zarówno dla szpitali jak i lekarzy rodzinnych, finansowane przez NFZ. Nie tylko pobieramy materiał do badań, ale także transportujemy go w optymalnych warunkach a potem wykonujemy badania, utrzymując najwyższą wystandaryzowaną jakość oznaczeń. Diagnostyka pokazała, że jest silnym partnerem sektora publicznej opieki zdrowotnej.

Czytaj także: Rok 2020 pokazał potencjał prywatnego sektora opieki zdrowotnej>>>

Przeczytaj teraz

Kolejne laboratoria Alab na liście uprawnionych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.11.2020

Kolejne laboratoria Grupy Alab znalazły się na liście, publikowanej na stronie Ministerstwa Zdrowia, zawierającej placówki uprawnione do wykonywania badań na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Lista zawiera obecnie 241 laboratoriów, 83 z nich to placówki prywatne.

Do listy dołączyły Laboratoria Analiz Lekarskich Alab – z Bydgoszczy przy ulicy  Powstańców Warszawy 5, z Płocka przy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 35 oraz z Siedlec, zlokalizowane w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Jana Pawła II.

Na liście znalazł się także NZOZ Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w Nowym Sączu, zlokalizowany przy ulicy Młyńskiej 10 oraz Laboratorium Medyczne Genlab, działające przy ulicy Kazimierza Jagiellończyka 38 w Olsztynie.

Czytaj także: Nowoczesny laser w leczeniu urologicznym w Szpitalu Mazovia>>>

Na liście laboratoriów znajduje się kilkanaście laboratoriów sieci Diagnostyka, laboratoria Grupy Alab, laboratoria Synevo i Synlab, a także wiele innych prywatnych laboratoriów zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Najwięcej laboratoriów wykonujących testy na obecność koronawirusa działa w województwach: mazowieckim – 36, wielkopolskim – 25, śląskim –24, małopolskim – 17, lubelskim i dolnośląskim – po 16, kujawsko-pomorskim – 15, łódzkim  i pomorskim – po 14.

Najwięcej prywatnych laboratoriów działa w województwach – mazowieckim – 13, śląskim –  11,  wielkopolskim – 9, łódzkim i lubelskim – po 7, pomorskim–  6.

Aktualna lista laboratoriów znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia>>>

Przeczytaj teraz

Kolejne prywatne laboratoria na liście uprawnionych do testów na koronawirusa

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.09.2020

Dwa kolejne prywatne laboratoria diagnostyczne znalazły się na liście Ministerstwa Zdrowia, zawierającej placówki uprawnione do wykonywania badań na obecność koronawirusa SARS-Cov-2. Lista zawiera obecnie 185 placówek, 51 z nich to laboratoria prywatne.

Na liście znalazło się Medyczne Laboratorium Diagnostyka sp. z o.o., działające w Olsztynie przy ulicy Gębika 10B w filii Uniwersyteckiego Szpitala klinicznego, oraz Laboratorium Analityczne Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, działające w Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii w Bielsku Białej przy ulicy Armii Krajowej 101.

Czytaj także: Przepisy dotyczące medycyny laboratoryjnej wymagają zmian>>>

Na ministerialnej liście znajduje się kilkanaście laboratoriów Grupy Diagnostyka, laboratoria Grupy Alab, laboratorium Synevo oraz wiele innych prywatnych laboratoriów zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Najwięcej laboratoriów wykonujących testy na obecność koronawirusa działa w województwach: mazowieckim – 28, śląskim – 21, wielkopolskim – 19, pomorskim- 14 oraz dolnośląskim i małopolskim –  po 13.

Najwięcej prywatnych laboratoriów działa w województwach – mazowieckim i śląskim –  po 9  oraz w wielkopolskim i pomorskim –  po 6.

Aktualna lista laboratoriów znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia>>>

Przeczytaj teraz

Kolejne prywatne laboratoria na liście Ministerstwa Zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.06.2020

Na liście laboratoriów uprawnionych przez Ministerstwo Zdrowia do wykonywania badań na obecność wirusa SARS CoV-2 znajduje się obecnie 157 placówek, 43 z nich to laboratoria prywatne.

W ostatnich dniach do listy tej dołączyły placówki Grupy Alab oraz laboratorium sieci Diagnostyka.

Na liście znalazło się Medyczne Laboratorium Diagnostyka, zlokalizowane w Łodzi przy ulicy Tuszyńskiej 19, a także Laboratoria Analiz Lekarskich Alab działające w Rzeszowie przy ulicy Witolda 6B oraz w Poznaniu przy ulicy Starołęckiej 42.

Wśród nowych prywatnych podmiotów na liście są także – laboratorium GeneMe Labs z Gdańska oraz Laboratorium Medyczne Biolab z Ostródy.

Lista zawiera laboratoria spółki Diagnostyka zlokalizowane w Warszawie, we Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie i Szczecinie, w Cieszynie oraz laboratoria Genesis z Poznania i GenXOne SA z Suchego Lasu koło Poznania, także należące do Grupy Diagnostyka.

Na liście uprawnionych laboratoriów jest też Zakład Genetyki Synevo działający przy ulicy Balickiej 35 w Krakowie oraz laboratoria Grupy Alab w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie a także Pracownia Genetyki Bruss z Gdyni.

Wśród prywatnych laboratoriów wykonujących testy na koronawirusa są także: Kardio-Med Silesia z Zabrza, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne działające w szpitalu Vito-Med w Gliwicach, Laboratorium Medyczne GynCentrum oddział Sosnowiec, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Centrum Medyczne Femina Kapuśniak Waleczek sp.j, z Katowic, Invicta z Gdańska, Genloxa sp. z o.o. z Pucka, NZOZ Aurimed Artur Fuławka, Centrum Patologii Molekularnej Cellgen z Wrocławia, laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum z Lublina, Cell-Te sp. z o.o. z Gdańska oraz NZOZ Onkologiczna Pracownia Molekularna sp. z o.o. z Olsztyna.

Czytaj także: 10 procent testów na koronawirusa wykonują laboratoria Diagnostyki>>>

Na listę trafiło także laboratorium Centrum Medycznego Medyk z Rzeszowa oraz Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Biobank PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia.

W Warszawie są to także laboratoria – Warsaw Genomics Laboratorium Analiz Genetycznych, Centrum Medyczne MedGen, Borlamed Medyczne Laboratorium Diagnostyczne oraz NZOZ Medigen Diagnostyka Molekularna.

W Łodzi badania wykonują prywatne laboratoria: Salve Medica oraz Centrum Medycyny Klinicznej dr n.med. Karol Majewski.

W województwie wielkopolskim badania takie wykonują Zakład Diagnostyki Medycznej Sp. z o.o., Centrum Badań DNA oraz Instytut Mikroekologii z Poznania, w województwie kujawsko-pomorskim – Instytut Genetyki Sądowej sp. z o.o. z Bydgoszczy, a w województwie zachodniopomorskim – Medyczne Laboratorium Diagnostyczne firmy Polcargo, działające przy ulicy Henryka Pobożnego 5 w Szczecinie.

Najwięcej laboratoriów wykonujących testy na obecność koronawirusa działa w województwach: mazowieckim – 24, wielkopolskim – 16, śląskim – 14 oraz dolnośląskim – 13.

Najwięcej prywatnych laboratoriów działa w województwach – mazowieckim – 7,  w wielkopolskim i pomorskim – po 6, w śląskim –  5.

Aktualna lista laboratoriów znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia>>>

Przeczytaj teraz

Kolejne prywatne laboratoria na liście Ministerstwa Zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.04.2020

Na liście laboratoriów uprawnionych przez Ministerstwo Zdrowia do wykonywania badań na obecność wirusa SARS CoV-2 znajduje się już 100 placówek, 28 z nich to laboratoria prywatne.

Na listę trafiły w ostatnich dniach – Laboratorium Analiz Lekarskich Alab z Wrocławia, zlokalizowane przy ulicy Tarnogajskiej 11-13, a także – Medyczne Laboratorium Diagnostyka, znajdujące się przy ulicy Prymasa Tysiąclecia 79A w Warszawie oraz Borlamed Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, działające przy ulicy Nizinnej 12 w Warszawie

Wśród placówek wykonujących testy na koronawirusa, które znajdują się na ministerialnej liście, są też laboratoria Diagnostyki zlokalizowane w Warszawie, we Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie i Szczecinie oraz laboratoria Genesis z Poznania i GenXOne SA z Suchego Lasu koło Poznania, także należące do Grupy Diagnostyka.

Są tam także placówki z Grupy Alab – Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, Pracownia Genetyki Alab Laboratoria, działające w Warszawie oraz Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, Pracownia Genetyki Bruss z Gdyni,.

Na liście uprawnionych laboratoriów jest też Zakład Genetyki Synevo działający przy ulicy Balickiej 35 w Krakowie

Wśród prywatnych laboratoriów wykonujących testy na koronawirusa są także: Kardio-Med Silesia z Zabrza, Laboratorium Medyczne GynCentrum oddział Sosnowiec, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Centrum Medyczne Femina Kapuśniak Waleczek sp.j, z Katowic, Invicta z Gdańska, Genloxa sp. z o.o. z Pucka, a w Warszawie – Warsaw Genomics Laboratorium Analiz Genetycznych, Centrum Medyczne MedGen oraz NZOZ Medigen Diagnostyka Molekularna.

W Łodzi badania wykonują prywatne laboratoria: Salve Medica oraz Centrum Medycyny Klinicznej dr n.med. Karol Majewski.

W województwie wielkopolskim badania takie wykonują Zakład Diagnostyki Medycznej Sp. z o.o., Centrum Badań DNA oraz Instytut Mikroekologii z Poznania, a w województwie kujawsko-pomorskim – Instytut Genetyki Sądowej sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Najwięcej laboratoriów wykonujących testy na obecność koronawirusa działa w województwach:  mazowieckim – 18, wielkopolskim – 12, pomorskim – 9, małopolskim i dolnośląskim – po 8.

Aktualna lista laboratoriów znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia>>>

Przeczytaj teraz

Niepubliczne laboratoria medyczne aktywnie wspierają walkę z pandemią COVID-19

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.04.2020

Dr n. med. Tomasz Anyszek,
Pełnomocnik Zarządu ds. Medycyny Laboratoryjnej,
Diagnostyka sp. z o.o.

Niepubliczne laboratoria medyczne uczestniczą czynnie w walce w pandemią COVID-19 w Polsce. Na prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia liście laboratoriów COVID-19, na 86 wpisanych tam laboratoriów, aż 25 to laboratoria niepubliczne (stan na 24 kwietnia 2020).

Szacuję, że ponad 20 procent badań wykrywających obecność SARS-CoV-2  w drogach oddechowych (tzw. badań genetycznych lub badań molekularnych) i zlecanych przez podmioty medyczne oraz sanepidy w Polsce wykonywanych jest obecnie właśnie przez niepubliczne laboratoria medyczne.

Laboratoria te wykorzystują metody badawcze zgodne z zaleceniami WHO i spełniające wymogi unijne i lokalne (certyfikat CE-IVD).

Oprócz wsparcia jednostek medycznych i sanepidów, niepubliczne laboratoria zainicjowały wiele dodatkowych działań, mających na celu wspomożenie walki z pandemią. Dla przykładu spółka Diagnostyka z powodzeniem realizuje akcję „Badamy-Wspieramy”. Akcja ta sponsorowana przez Diagnostykę i wciąż rosnącą grupę mecenasów, kierowana jest do pracowników medycznych (lekarzy i stomatologów, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów), którzy stanowią grupę najbardziej narażoną na potencjalny kontakt z patogenem, a dodatkowo, w przypadku zakażenia, mogą szybko zainfekować sporą grupę pacjentów.

Każdy przedstawiciel powyżej wymienionych zawodów medycznych, może w ramach akcji „Badamy-Wspieramy” wykonać nieodpłatnie badanie w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 w drogach oddechowych. Dla celów tej akcji Diagnostyka sp. z o.o. zainstalowała w miastach wojewódzkich (Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Łódź) mobilne punkty pobrań typu „Drive&Go-Thru” umożliwiające bezpieczne pobranie materiału.

Spółka planuje w najbliższym czasie uruchomienie podobnych punktów pobrań w kolejnych miastach wojewódzkich. Dotychczas (stan na 21 kwietnia 2020) wykonano już ponad 800 nieodpłatnych badań dla personelu medycznego, z czego około 2 procent dało wynik dodatni. Każdy z tych dodatnich wyników to nowo zdiagnozowany pacjent i zidentyfikowane ognisko epidemiczne.

Czytaj także: Alab Laboratoria współpracuje z Fundacją TVN>>>

Niepubliczne laboratoria medyczne rozpoczęły także wykonywanie badań serologicznych wykrywających obecność we krwi pacjenta przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Te badania mają inne zastosowanie niż badania molekularne wykrywające obecność wirusa w drogach oddechowych. O ile badanie molekularne wykrywa obecność wirusa i potwierdza rozpoznanie COVID-19, to badania serologiczne wykrywają obecność przeciwciał, co świadczy o przebytym w przeszłości kontakcie z wirusem. To badanie ma więc raczej znaczenie epidemiologiczne, niż diagnostyczne, ale zlecane jest także przez lekarzy leczących hospitalizowanych pacjentów z COVID-19. Interpretacja wyników jest dość złożona i powinna być dokonywana w odniesieniu do objawów klinicznych i wywiadu, ale pokrótce można to podsumować tak, że jeżeli wynik badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 jest ujemny, to badany nie miał kontaktu z wirusem, a przy dodatnim wyniku kontakt z wirusem jest potwierdzony i należałoby wykonać w celu weryfikacji badaniem molekularne (wymaz z dróg oddechowych).

Obecnie dostępne są powszechnie jakościowe testy kasetkowe wykrywające przeciwciała w klasie IgM i IgG, ale stopniowo wdrażane i udostępniane są też automatyczne metody połilościowe, które dają bardziej wiarygodne półilościowe wyniki stężeń przeciwciał.

Przeczytaj teraz

Kolejne prywatne laboratoria wykonują testy na koronawirusa

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.04.2020

Kolejne prywatne placówki dołączyły do listy laboratoriów diagnostycznych, wykonujących testy na koronawirusa. Są to między pracownie należące do sieci Diagnostyka. Testy te wykonują obecnie w Polsce 53 laboratoria, wśród nich 11 to prywatne.

Wśród laboratoriów wykonujących testy znalazły się kolejne placówki z Grupy Diagnostyka: Centra Genetyki Medycznej Genesis z Poznania, Polski Bank Komórek Macierzystych z Warszawy oraz laboratorium Diagnostyka z Gdańska przy ulicy Polanki.

Poza tym na liście są także laboratoria Diagnostyki zlokalizowane we Wrocławiu, Krakowie i Szczecinie oraz laboratorium GenXOne SA z Suchego Lasu koło Poznania, także należące do Grupy Diagnostyka.

Diagnostyka jako jedyna w kraju, oferuje klientom zestaw pobraniowy DIAGpack – dedykowany do pobrań wymazów z dróg oddechowych. Zestaw ten zawiera podłoże inaktywujące wirusa i stabilizujące materiał do badania, dzięki czemu pobrana próbka jest bezpieczna (niezakaźna) i stabilna (do 72 godzin od pobrania). Laboratoria sieci wykonują badania pobrane wyłącznie za pomocą tych zestawów.

Do listy prywatnych laboratoriów wykonujących testy na koronawirusa dołączyło także laboratorium diagnostyczne Invicta z Gdańska.

Czytaj także: Telemedycyna w walce z koronawirusem – publikujemy poradniki dla lekarzy i pacjentów>>>

Na liście są także placówki z Grupy Alab – Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, Pracownia Genetyki Alab Laboratoria, działające w Warszawie przy ulicy Stępińskiej 22/30 oraz Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, Pracownia Genetyki Bruss, zlokalizowane w Gdyni przy ulicy Powstania Styczniowego 9b.

Poza tym testy wykonuje firma  Warsaw Genomics Laboratorium Analiz Genetycznych przy ulicy Żwirki i Wigury 101 w Warszawie.

Wśród 53 laboratoriów wykonujących badania w kierunku koronawirusa 11 działa na Mazowszu, 8 – w Wielkopolsce, 6 – w województwie małopolskim, 5- w województwie pomorskim, 4- w województwie kujawsko-pomorskim, po 3- na Dolnym Śląsku, w województwach, zachodniopomorskim i łódzkim, po 2- w województwach – lubelskim, śląskim i podlaskim oraz po 1 w województwach – lubuskim, opolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Jest to stan na 3 kwietnia 2020.

Lista laboratoriów dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia>>>

Przeczytaj teraz

Rynek usług medycznych jest wymagający

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.11.2019

Prof. dr hab. n. med. Jakub Swadźba, , prezes spółki Diagnostyka sp. z o.o., członek zarządu Pracodawców  Medycyny Prywatnej

Rynek usług medycznych ciągle rośnie i jest bardzo wymagający, co determinuje nasze inwestycje ukierunkowane na innowacyjne rozwiązania i umożliwienie pacjentom dostępu do nich, ale również na zapewnienie stałego źródła wyspecjalizowanej kadry medycznej.

Stale monitorujemy rynek usług medycznych i staramy się dostosować do jego dynamicznie zmieniającego się otoczenia. W ramach Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej podejmujemy równocześnie dialog o przyszłości sektora prywatnego na rynku polskich usług medycznych. Współpracujemy z placówkami medycznymi, realizując projekty badawcze, wspieramy rozwój startupów i kształcimy przyszłą kadrę specjalistów. Liczę, że nasz wysiłek w budowanie kadry młodych diagnostów będzie w niedługiej przyszłości profitował równowagą na rynku pracy.

Jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoimy, jest zapewnienie odpowiedniej liczby specjalistów – analityków medycznych. W kraju narasta problem zastępowalności pokoleń w zawodach medycznych. Dlatego powinniśmy zintensyfikować działania mające na celu niwelowanie deficytów w tym obszarze. Obecnie, przy puli nowych osób wchodzących na rynek w stosunku do pracowników znajdujących się w wieku przedemerytalnym, nie jest to możliwe. Mamy nadzieję na dalszy stabilny rozwój usług i pozyskiwanie najlepszej kadry medycznej w kolejnych latach, chociaż jak wszyscy cierpimy w ostatnim czasie z powodu stałego jej niedoboru.

Czytaj także: Innowacje w zakresie badań genetycznych umożliwiają precyzyjną diagnostykę i leczenie>>>

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych reprezentuje najważniejszą grupę pracowników laboratoriów medycznych. Jako związek pracodawców medycyny prywatnej deklarujemy pełną współpracę i otwartość na rozmowy z przedstawicielami resortu czy instytucjami branżowymi. Mamy kilka pomysłów na „uzdrowienie” deficytu kadrowego. Działając wspólnie możemy zbudować stabilny rynek zarówno dla pracodawców i pracowników, ale i bazę atrakcyjnych ofert pracy dla przyszłej kadry diagnostów laboratoryjnych.

Diagnostyka laboratoryjna to ciągle rozwojowy sektor usług medycznych. Zgodnie z ostatnim raportem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego o sytuacji zdrowotnej ludności Polski, społeczeństwo nasze należy do jednych z najszybciej starzejących się nacji w Europie.

Przy utrzymaniu tej dynamiki prognozuje się, iż w 2050 roku osoby w wieku powyżej 60 lat będą stanowić ponad 40 procent ogółu ludności. Dostępność usług zdrowotnych – w tym diagnostyki laboratoryjnej – jest i będzie zatem kluczowa. Zależy ona nie tylko od dużej liczby dostępnych punktów pobrań i sieci laboratoriów, choć jest to istotny parametr, który spółka Diagnostyka spełniła.

Powinniśmy jednak kontynuować działania na rzecz profilaktyki i zwiększenia świadomości znaczenia badań laboratoryjnych w leczeniu chorób cywilizacyjnych. Wyniki badań laboratoryjnych nadal stanowią podstawę właściwej diagnozy i leczenia pacjenta. Dopiero ta strategia, w połączeniu z nowoczesną technologią i bazą specjalistów medycyny laboratoryjnej zapewni bezpieczeństwo zdrowotne kolejnych pokoleń. Mimo widocznej poprawy na tle innych krajów europejskich, nadal wiele jeszcze do zrobienia przed nami.

Przeczytaj teraz

Nowe testy genetyczne w ofercie Synevo

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.08.2019

Sieć laboratoriów diagnostycznych Synevo wprowadziła do swojej oferty testy Eragene i Veracity – nieinwazyjne badania prenatalne nowej generacji. Są to przesiewowe badania wolnego pozakomórkowego płodowego DNA we krwi matki.

– Krew matki zawiera mieszaninę fragmentów DNA pochodzących z komórek matki (około 90 procent) i kosmówki płodowej (około 10 procent). Podstawą testów NIPT/NIPS jest wykrywanie niewielkich różnic w liczbie fragmentów reprezentujących poszczególne chromosomy. Różnice sekwencji DNA matki i płodu wykrywają zaawansowane testy, takie jak badania Veracity i Veragene, umożliwiając o wiele dokładniejszą analizę aberracji chromosomowych u płodu niż testy wcześniejszych generacji. – mówi dr n. med. Iwona Kozak-Michałowska, dyrektor ds. nauki i rozwoju Synevo.

Analiza sekwencji wybranych regionów chromosomowych u płodu umożliwia wykrywanie nie tylko aneuploidii (nieprawidłowej liczby chromosomów), ale również mniejszych zmian genetycznych, które są przyczyną zespołów mikrodelecji (utrata niewielkiego fragmentu chromosomu) lub chorób jednogenowych (uszkodzenie pojedynczego genu).

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka zalecają u każdej kobiety w ciąży wykonanie badań przesiewowych I trymestru: USG i test podwójny. Gdy występuje zwiększone ryzyko trisomii (mieści się w granicach 1:100—1:1000), powinno się wykonać także dodatkowo badanie NIPT/NIPS, czyli badanie wolnego płodowego DNA we krwi matki (non invasive prenatal testing).

Czytaj także: Synevo: nowy punkt pobrań w Wejherowie>>>

Grupa Synevo jest obecna w wielu państwach Europy, a sieć Laboratoriów Medycznych Synevo działa na terenie Niemiec, Turcji, Rumunii, Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Białorusi, Rosji, Bułgarii oraz Serbii.

W Polsce początki działalności firmy sięgają 2002 roku. Laboratoria Medyczne Synevo specjalizują się w badaniach laboratoryjnych, od podstawowych badań z krwi i moczu po specjalistyczne testy i zaawansowane badania diagnostyczne w zakresie: alergologii, analityki ogólnej, autoimmunologii, histopatologii, badań genetycznych, biochemii i immunochemii, diagnostyki infekcji, endokrynologii, immunologii i hematologii.

Synevo należy do Grupy Medicover.

Przeczytaj teraz

Alab Laboratoria: nowy punkt pobrań w Płocku

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.02.2019

Sieć placówek ambulatoryjnych Alab Laboratoria 29 stycznia 2019 otworzyła nowy punkt pobrań zlokalizowany w Płocku, przy ulicy Piłsudskiego 35. Punkt mieści się w budynku Cotex.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 17.00 oraz w soboty od 8.00 do 12.00.

Pod koniec stycznia 2019 zmieniło siedzibę laboratorium oraz punkt pobrań Alab zlokalizowany w Opolu, który działa teraz przy ulicy Ozimskiej 20.

W całej Polsce Alab prowadzi ponad 180 punktów pobrań oraz 50 laboratoriów. Wykonywanych jest w nich ponad 35 milionów badań rocznie. W całym kraju prawie 2500 podmiotów leczniczych współpracuje z Alab Laboratoria. Usługi świadczone są dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, szpitali, prywatnych praktyk lekarskich, klientów indywidualnych oraz jednostek prowadzących badania kliniczne. Oferta Alab laboratoria to ponad 2500 badań.

Czytaj także: Alab Laboratoria: nowa placówka w Wielkopolsce>>>

Laboratoria Alab wykonują badania dla wielu ośrodków naukowych w tym dla Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, Szpitala Klinicznego CMKP w Warszawie i innych.

W skład Grupy Alab, utworzonej w roku 2007, chodzą także firmy regionalne: Laboratoria Medyczne Bruss – Trójmiasto i Pomorze, Białostockie Centrum Analiz Medycznych – Białystok i Podlasie, Laboratoria Przygoda – Północne Mazowsze, Warmia i Mazury, Bio-Diagnostyka – Górny Śląsk, Małopolska Północna, Świętokrzyskie oraz Laboratoria Świętokrzyskie – Kielce.

Od 2008 roku Grupa Alab jest częścią ogólnoeuropejskiej sieci laboratoriów skupionych wokół laboratorium Limbach – inwestora, z główną siedzibą w Heidelbergu, wiodącym ośrodku akademickim Niemiec.

 

Przeczytaj teraz

Rozszerzony wykaz laboratoriów referencyjnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.01.2019

Wykaz laboratoriów referencyjnych zostanie rozszerzony o Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, który wykonywać będzie zadania w zakresie wykrywania wirusów przenoszonych przez żywność pochodzenia roślinnego.

Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych, które trafiło właśnie do konsultacji publicznych.

Konieczność rozszerzenia wykazu laboratoriów jest konsekwencją zmian wprowadzonych rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1389 z dnia 26 lipca 2017 roku, zmieniającym załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyznaczenia laboratorium referencyjnego UE ds. wirusów przenoszonych przez żywność (Dz. Urz. UE L 195 z 27.07.2017, str. 9).

W związku z tą zmianą konieczne jest wyznaczenie krajowego laboratorium referencyjnego w tym obszarze – w zakresie kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej – dla żywności pochodzenia roślinnego.

Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy w ramach referencyjności będzie w szczególności współpracował ze wspólnotowymi laboratoriami referencyjnymi w Unii Europejskiej w tym obszarze, zapewniał rozpowszechnianie informacji wśród organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazanych przez wspólnotowe laboratorium oraz zapewniał wsparcie naukowe i techniczne w zakresie wykonania skoordynowanych planów kontroli.

Jednocześnie została wprowadzona zmiana w zakresie przedmiotu badań wykonywanych w Regionalnym Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej w Tarnobrzegu przez zastąpienie pojęcia „Żywności zmodyfikowanej genetycznie” pojęciem „Żywność”.

Wcześniejsze określenie przedmiotu badań wykonywanych w tym laboratorium zawężało ten obszar do żywności zmodyfikowanej genetycznie. Obecna propozycja obejmuje wszystkie rodzaje żywności, które mogą potencjalnie zawierać materiał zmodyfikowany genetycznie, ale nie są oznakowane informacją o modyfikacji genetycznej, jak również produkty posiadające informację o braku modyfikacji genetycznej oraz produkty potencjalnie zawierające materiał GM niedopuszczony w UE.

Kolejną propozycją zmiany jest zastąpienie w kolumnie „Rodzaje badań” szczegółowego wykazu pestycydów oznaczanych w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie  − Pracownia Badania Pozostałości Pestycydów ogólnym sformułowaniem „pozostałości pestycydów”.

Uwagi do projektu można przekazywać do 5 lutego 2019 roku.

Link do projektu.

Przeczytaj teraz

SLA: nowy punkt pobrań w Chrzanowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.12.2018

Od 4 grudnia 2018 roku sieć Śląskie Laboratoria Analityczne prowadzi nowy punkt pobrań w Chrzanowie, w województwie małopolskim. Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Wojska Polskiego 2b, na parterze budynku, w którym działa także specjalistyczny gabinet lekarski.

To pierwszy punkt pobrań sieci w tej miejscowości.

W punkcie pobrań w Chrzanowie dostępna jest cała oferta badań laboratoryjnych oferowanych przez Śląskie Laboratoria Analityczne. Proponowane są także pakiety badań dostosowane do różnych oczekiwań i potrzeb (między innymi tarczycowy, sercowy, hormonalny, witaminy D3, ogólny, dla aktywnych/sportowy).

Sieć oferuje możliwość odbioru wyników badań online (dla większości badań). Udostępnia także archiwum wyników badań wykonanych w punktach ŚLA.

Śląskie Laboratoria Analityczne prowadzą ponad 50 punktów pobrań, które zlokalizowane są między innymi w Katowicach, Bielsku-Białej, Chorzowie, Częstochowie, Jastrzębiu Zdroju, Kędzierzynie Koźlu, Kielcach, Opolu, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich, Trzebini i Żywcu.

Pod koniec października 2018 powstał nowy punkt pobrań w miejscowości Czerwionka-Leszczyny, a w listopadzie 2018 – w Gliwicach.

Czytaj na ten temat tutaj: Gliwice: nowa placówka Śląskich Laboratoriów Analitycznych>>>

W Katowicach sieć prowadzi laboratoria: medyczne i mikrobiologiczne.

Śląskie Laboratoria Analityczne działają na rynku od 1991 roku. Od 2013 roku prowadzą także Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne.

Przeczytaj teraz

Gliwice: nowa placówka Śląskich Laboratoriów Analitycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.11.2018

Od 7 listopada 2018 roku działa nowy punkt pobrań sieci Śląskie Laboratoria Analityczne zlokalizowany w Gliwicach To już czwarty punkt pobrań ŚLA w tej miejscowości.

Punkt działa przy ulicy Artura Grottgera 46-50, na parterze budynku, w którym działa Przychodnia Przedsiębiorstwa Elsit.

W punkcie dostępna jest cała oferta badań laboratoryjnych oferowanych przez ŚLA, w tym także pakiety badań dostosowane do różnych oczekiwań i potrzeb. Większość wyników badań jest dostępna online.

Pozostałe punkty pobrań ŚLA w Gliwicach działają przy ulicach: Czajki 5a, Mikołowskiej 25 i Tarnogórskiej 213.

Śląskie Laboratoria Analityczne prowadzą 52 punkty pobrań, które zlokalizowane są między innymi w Katowicach, w Bielsku-Białej, Chorzowie, Częstochowie, Jastrzębiu Zdroju, Kędzierzynie Koźlu, Kielcach, Opolu, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich, Trzebini i Żywcu.

Pod koniec października 2018 został otwarty nowy punkt pobrań w miejscowości Czerwionka-Leszczyny, w powiecie rybnickim.

Czytaj: Nowa placówka sieci Śląskie Laboratoria Analityczne>>>

W Katowicach sieć prowadzi laboratoria: medyczne i mikrobiologiczne.

Śląskie Laboratoria Analityczne działają na rynku od 1991 roku. Od 2013 roku prowadzą także Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne.

Przeczytaj teraz

Nowe placówki sieci Bruss

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.11.2018

Laboratoria Medyczne Bruss otwierają nowe punkty pobrań w województwie pomorskim. Placówki będą działały we Władysławowie oraz w Nowym Dworze Gdańskim.

Punkt pobrań we Władysławowie rozpoczyna działalność 5 listopada 2018 roku. Będzie się mieścił przy ulicy Rybackiej 8B, na nowym osiedlu, w pawilonie, w którym działają także gabinety lekarskie.

Placówka w Nowym Dworze Gdańskim rozpocznie działalność 12 listopada 2018 roku i będzie zlokalizowana przy ulicy Dworcowej 11.

W październiku 2018 sieć Bruss otworzyła nowy punkt pobrań w Lublewie Gdańskim.

Czytaj: Laboratoria Bruss: nowa placówka na Pomorzu>>>

Sieć Laboratoria Bruss prowadzi ponad 30 punktów pobrań, które działają na terenie Polski północnej: w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Lęborku, Redzie, Rumii, Prabutach, Pruszczu Gdańskim, Tczewie i Wejherowie. Część z nich działa przy laboratoriach.

Laboratoria Medyczne Bruss należą do Grupy Alab, która prowadzi ponad 180 punktów pobrań i 57 laboratoriów diagnostycznych na terenie całego kraju. W ofercie posiada ponad 1000 badań.

Przeczytaj teraz

Nowa placówka sieci Śląskie Laboratoria Analityczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.11.2018

Od 29 października 2018 roku sieć Śląskie Laboratoria Analityczne prowadzi nowy punkt pobrań zlokalizowany w miejscowości Czerwionka-Leszczyny, w powiecie rybnickim.

Placówka mieści się przy ulicy Konstantego Damrota 5, na parterze budynku, w którym mieści się „Centrum Usług Czerwionka”.

W nowym punkcie pobrań dostępna jest cała oferta badań laboratoryjnych oferowanych przez sieć. Oferowane są także pakiety badań dostosowane do różnych oczekiwań i potrzeb pacjentów, między innymi hormonalny, tarczycowy, bezpieczny, witaminy D3.

Wyniki większości badań można odebrać online. Na platformie internetowej dostępne będzie także archiwum wyników badań wykonanych w laboratorium sieci.

Śląskie Laboratoria Analityczne prowadzą 51 punktów pobrań, które zlokalizowane są między innymi w Katowicach, w Bielsku-Białej, Chorzowie, Częstochowie, Jastrzębiu Zdroju, Kędzierzynie Koźlu, Kielcach, Opolu, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich, Trzebini i Żywcu.

W Katowicach sieć prowadzi laboratoria: medyczne i mikrobiologiczne.

Śląskie Laboratoria Analityczne działają na rynku od 1991 roku. Od 2013 roku prowadzą także Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne.

Przeczytaj teraz

Enel-Med: przedłużenie umowy z Alab Laboratoria

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.10.2018

Centrum Medyczne Enel-Med otrzymało 22 października 2018 aneks do umowy zawartej w czerwcu 2016 ze spółką Alab Laboratoria. Umowa dotyczy stałego odpłatnego świadczenia na rzecz spółki usług medycznych w zakresie badań laboratoryjnych.

Na mocy podpisanego aneksu okres obowiązywania umowy został wydłużony do 31 sierpnia 2021 roku. Zmieniono także cennik badań laboratoryjnych od 1 września 2018 roku, który przewiduje niższe ceny badań laboratoryjnych.

Ostateczna wartość aneksu i umowy uzależniona będzie od liczby badań zleconych w oparciu o umowę. Zarząd spółki Enel-Med szacuje, że w okresie, którego dotyczy aneks, czyli od września 2018 roku do sierpnia 2021 roku, wartość umowy może wynieść około 35.249.277 zł.

Enel-Med jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Istnieje od 1993 roku, oferując pełną obsługę medyczną na terenie całego kraju i jest największą firmą medyczną z polskim kapitałem.

W skład grupy wchodzą przychodnie wieloprofilowe, dwa szpitale, oddziały diagnostyki obrazowej oraz specjalistyczne kliniki: medycyny estetycznej Eetell, medycyny sportowej Enel-Sport, stomatologii oraz marka Enel-Senior. To sieć ponad 1600 placówek partnerskich w całym kraju.

Czytaj także: 100 tysięcy osób korzysta już z aplikacji mobilnej Enel-Med>>>

Przeczytaj teraz

Laboratoria Bruss: nowa placówka na Pomorzu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.10.2018

Laboratoria Medyczne Bruss otwierają 8 października 2018 roku nowy punkt pobrań zlokalizowany w Lublewie Gdańskim, 16 km od Gdańska. Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Wybickiego 67.

W lipcu Laboratoria Bruss otworzyły także nowy punkt pobrań w Gdyni.

Czytaj: Bruss: nowe punkty pobrań w Trójmieście>>>

Sieć Laboratoria Bruss prowadzi 33 punkty pobrań, które działają na terenie Polski północnej: w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Lęborku, Redzie, Rumii, Prabutach, Pruszczu Gdańskim, Tczewie i Wejherowie. Część z nich działa przy laboratoriach.

Laboratoria Medyczne Bruss należą do Grupy Alab, która prowadzi ponad 180 punktów pobrań i 57 laboratoriów diagnostycznych na terenie całego kraju. W ofercie posiada ponad 1000 badań.

Przeczytaj teraz

Diagnostyka: pobranie w domu pacjenta dostępne w Łodzi

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.09.2018

Do grona miast, w których sieć laboratoriów medycznych Diagnostyka oferuje usługę pobrania krwi w domu pacjenta, dołączyła Łódź. W sumie taka usługa dostępna jest już w kilkunastu miastach w Polsce.

Oddać krew do badania bez wychodzenia z domu można już we Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Sosnowcu, Gorzowie Wielkopolskim Czy Rzeszowie.

Po raz pierwszy Diagnostyka zaoferowała pacjentom taką usługę w marcu 2018 roku, dzięki współpracy z platformą upacjenta.pl. Pobranie jest wykonywane w wybranym terminie wraz z dowolnym zestawem badań. Usługę można opłacić online.

Diagnostyka posiada ponad 700 punktów pobrań w całej Polsce. Placówki dostosowane są do obsługi osób niepełnosprawnych, część posiada specjalne kąciki dziecięce, pomagające w bezstresowej obsłudze małych pacjentów.

Diagnostyka oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów) dostępnych również bez skierowania od lekarza. Firma obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.

W roku 2018 Diagnostyka obchodzi 20-lecie działalności. Przyszłość firmy zakłada rozwój badań specjalistycznych, a także nowoczesnych rozwiązań, w tym również telemedycyny, czemu dała już początek współpraca z firmą HouseMed, operatorem platform uPacjenta.pl oraz Gabineo.com.

Czytaj więcej: Diagnostyka obchodzi 20-lecie działalności>>>

Przeczytaj teraz
Page 1 of 2
1 2