Wydłużenie okresu przygotowania pilotażowego programu kardiologicznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.02.2023

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia wydłużony został do 31 marca 2023 roku etap organizacji programu pilotażowego dotyczącego opieki nad pacjentami w ramach sieci kardiologicznej.

Ma to na celu zawarcie umów z podmiotami, które będą realizatorami pilotażu. Z uwagi na konieczność zawarcia porozumień pomiędzy ośrodkami w sieci kardiologicznej umowy te  nie zostały jeszcze podpisane.

Wydłużenie czasu trwania etapu organizacji pilotażu umożliwi także zawarcie umów z większą liczbą podmiotów leczniczych, dotyczy to województw dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 24 lutego 2023.

Link do projektu>>>

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji.

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w centrach zdrowia psychicznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.01.2023

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza zmiany w programie pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego (CZP). Dotyczą one spełniania warunków kadrowych oraz udzielania opieki pacjentom. Projekt rozszerza także program o kolejnych realizatorów.

Projekt doprecyzowuje przepis, który wzbudza wątpliwości w oddziałach wojewódzkich NFZ. Mówi on, że w skład centrum mogą wchodzić także inne komórki organizacyjne udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej.

Warunek dotyczący zapewnienia nie mniej niż 25 miejsc na 100 tysięcy osób powyżej 18 roku życia na danym terenie, mówi, że do wymogu tego wlicza się także miejsca na dziennym oddziale psychiatrycznym i dziennym oddziale psychiatrycznym rehabilitacyjnym.

Wprowadzono także zmiany, które mają ułatwić realizację konsultacji telefonicznych przez lekarzy, a także zmianę, zgodnie z którą na jeden PZK (punkt zgłoszeniowo-konsultacyjny) nie powinno przypadać więcej niż 100 tysięcy osób powyżej 18 roku życia. Zgodnie z projektem możliwe będzie udzielanie świadczeń w centrum zdrowia psychicznego osobom poniżej 18 roku życia.

Allenort dołącza do MindHealth

Podmiot prowadzący CZP musi jednocześnie spełniać trzy normy zatrudnienia – wynikające z rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej, minimalnego zatrudnienia dla komórek dziennych, ambulatoryjnych i środowiskowych oraz dotyczących całego personelu centrum zdrowia psychicznego.

Lista realizatorów projektu zwiększona zostanie także o 43 podmioty, w większości publiczne. Wśród nich jest 14 prywatnych, w tym – Nowy Szpital w Olkuszu, Centrum Zdrowia Tuchów oraz Centrum Medyczne Gizińscy z Bydgoszczy.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 5 stycznia 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Zmiany w programie pilotażowym dotyczącym centrów zdrowia psychicznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.10.2022

12 października 2022 roku weszło w życie rozporządzenie, które zmienia przepisy dotyczące programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. Między innymi wydłuża ono okres realizacji pilotażu do 31 grudnia 2023 roku.

Wprowadzone zmiany mają na celu zagwarantowanie podmiotom znajdującym się na obszarze włączanym do programu pilotażowego możliwość realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach wskazanych w rozporządzeniu pilotażowym w ramach podwykonawstwa z danym centrum zdrowia psychicznego.

Mazowiecki Szpital Allenort zmienia się w Mazowiecki Szpital Mind Health

Musi się to odbywać na warunkach odpowiadających realizacji świadczeń określonych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej przez dany podmiot z NFZ. Dotychczas obowiązek przedstawienia warunków podwykonawstwa nie był określony w przepisach rozporządzenia.

Zawarte w rozporządzeniu przepisy dotyczą także personelu zatrudnionego w centrum zdrowia psychicznego. Ich skutkiem jest sytuacja, w której gdy do momentu wygaśnięcia umów na obszarze objętym pilotażem funkcjonują inne podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach które realizuje centrum zdrowia psychicznego dochodzi do dublowania się pracowników i faktyczna liczba personelu udzielającego świadczenia jest wyższa niż wskaźnik dla minimalnych norm zatrudnienia.

Koszty zatrudnienia nadmiarowego personelu ponosi realizator pilotażu, a jego stawka ryczałtowa jest pomniejszana o zrealizowane świadczenia przez ten dodatkowy personel, dlatego należy odliczyć personel zatrudniony we wskazanych podmiotach od wskaźnika.

Biuro do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przy współpracy z towarzystwami naukowymi wypracowało dokument zawierający rekomendowany minimalny zespół specjalistów dla centrum, rekomendacje te zostały włączone do programu pilotażowego.

Zdrowie psychiczne Polaków – przed jakimi wyzwaniami stoimy?

Wprowadzone zmiany mają także na celu wdrożenie i przetestowanie założeń programu na terenie miast, które nie posiadają podziału wyszczególnionych kodów podziału terytorialnego kraju TERYT dla poszczególnych dzielnic. Zastosowanie opisanego wzoru pozwoli uniknąć problemu rozliczania migracji pacjentów z centrum i do centrum, która była realizowana w oparciu o TERYT miejsca zamieszkania.

Do programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego dołączyło sześć nowych placówek takich jak Klinika Psychiatrii – w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego (Lublin), Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, REVIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Białystok), Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

W sumie program realizuje 85 placówek.

Rozporządzenie zawiera załącznik określający minimalny skład personelu dla centrum zdrowia psychicznego, obejmującego opieką 100 tysięcy populacji.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 11 października 2022 roku.

Weszło w życie następnego dnia, z wyjątkiem przepisów dotyczących oddziałów dziennych oraz przepisów dotyczących podwykonawstwa.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Zmiany w programie pilotażowym dotyczącym leczenia otyłości

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.07.2022

14 lipca 2022 weszło w życie rozporządzenie zmieniające przepisy dotyczące programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR.

Zmiany dotyczą między innymi realizacji przez placówki biorące udział w pilotażu co najmniej 130 zabiegów chirurgicznego leczenia otyłości w jednym roku z trzech kolejnych lat 2019-2021 (zamiast wyłącznie w roku 2019, jak dotychczas).

W części dotyczącej rozliczania świadczeń dodano rozliczanie poszczególnych cyklów rehabilitacji leczniczej, składających się na moduł III programu czyli – rehabilitacja lecznicza przed- i pooperacyjna.

Lekarze z Medicover autorami aplikacji wspomagającej leczenie otyłości

Zapisy dotyczące 24 miesięcy okresu pilotażowego zastąpione ogólnym określeniem realizacji programu pilotażowego.

Zmiany dotyczą także wykazu ośrodków koordynujących realizację pilotażu. Rolę tę pełni obecnie 19 placówek.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 20 lipca 2022 roku(poz. 1517).

Przeczytaj teraz

Będzie pilotaż terapii dla osób z doświadczeniem traumy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.06.2022

Do konsultacji skierowano projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych dla osób z doświadczeniem traumy oraz ich rodzin. Realizacja pilotażu potrwa od 1 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Realizatorzy programu będą udzielać pomocy długoterminowej (powyżej 4 tygodni), krótkoterminowej (do 4 tygodni) oraz konsultacji. Korzystanie ze świadczeń w ramach pilotażu nie będzie wymagało skierowania.

Medikar w programie pilotażowym centrów zdrowia psychicznego

Projekt rozporządzenia określa stawki NFZ za poszczególne rodzaje świadczeń. Na przykład porada psychologiczna została wyceniona na 45,85 zł, osobodzień na oddziale dziennym – na 256,37 zł, a sesja psychoterapii grupowej (dla od 4 do 12 osób) trwająca minimum 90 minut – na 330,17 zł. Określa także warunki, jakie muszą spełnić placówki, aby wziąć udział w pilotażu.

W ramach programu będą realizowane oddziaływania terapeutyczne, w związku z co najmniej jednym z rodzajów doświadczeń traumatycznych, takich jak uczestnictwo w działaniach wojennych lub doświadczenie uchodźcze w związku z konfliktem zbrojnym, doświadczenie lub bycie świadkiem przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej, uczestnictwo pośrednie lub bezpośrednie w wypadku komunikacyjnym a także doświadczenie skutków kataklizmu naturalnego lub pożaru.

Centrum Medyczne Damiana: nowe Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Toruniu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy oraz ich rodzin został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 7 czerwca 2022.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Zmiany w programie pilotażowym leczenia otyłości olbrzymiej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.06.2022

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza zmiany do realizacji programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR.

Zmiany dotyczą warunków koniecznych do spełnienia dla ośrodka koordynującego, wykazu  ośrodków koordynujących i wydłużeniu etapu realizacji pilotażu do czerwca 2024 roku.

Lekarze z Medicover autorami aplikacji wspomagającej leczenie otyłości

Zmiana warunków koniecznych do spełnienia dla ośrodka koordynującego wynika z faktu, że pomimo trudnego do realizacji świadczeń okresu ograniczonego pandemią w latach 2020–2021, kolejni świadczeniodawcy spełnili wymagania w zakresie posiadania doświadczenia w realizacji procedur medycznych z zakresu chirurgii bariatrycznej, a także wykonali co najmniej 130 zabiegów chirurgicznego leczenia otyłości wykonywanych minimum dwoma różnymi technikami w roku 2020 lub 2021.

W związku z tym poszerzono wykaz ośrodków koordynujących o dodatkowych pięć placówek spełniających warunki do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach KOS-BAR

Są to następujące ośrodki: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o., Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy oraz Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie.

Wrocław: w szpitalu EuroMediCare powstał bariatryczny ośrodek szkoleniowy

Z wykazu usunięto natomiast Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy.

Poza nowymi placówkami program realizuje 18 ośrodków, są to publiczne szpitale.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 10 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Zmiany w programie pilotażowym dotyczącym opieki kardiologicznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.10.2021

Rozporządzenie ministra zdrowia, które weszło w życie 5 października 2021 roku, wprowadza zmiany w programie pilotażowym dotyczącym opieki świadczonej w ramach sieci kardiologicznej. Wydłużeniu uległ czas trwania etapu organizacyjnego tego programu. 

Dotychczasowe przepisy przewidywały na ten etap 4 miesiące, obecnie jest to 6 miesięcy. 

Wydłużenie etapu organizacyjnego ma na celu umożliwienie zawarcia umów ze wszystkimi realizatorami programu pilotażowego z województwa mazowieckiego, którzy ze względu na sytuację epidemiczną nie zdążyli podpisać umów w tym zakresie.  

Czytaj także: Na zdrowie patrzymy holistycznie >>>

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia podkreślono, że zwiększenie liczby podmiotów uczestniczących w programie pilotażowym spowoduje, że otrzymane z jego realizacji wyniki będą bardziej wiarygodne, a cel zostanie w pełni osiągnięty. Poza tym zmiana ta będzie korzystna dla pacjentów, którzy będą mieli lepszy dostęp do świadczeń realizowanych w ramach programu.   

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 4 października 2021 (poz. 1804). 

Weszło w życie 5 października 2021, z mocą obowiązywania od 24 września 2021. 

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie pilotażu opieki farmaceutycznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.08.2021

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego przeglądów lekowych, które będą w gestii farmaceutów. Pilotaż będzie stanowić pierwszy krok w kierunku wprowadzania również innych elementów kompleksowej opieki farmaceutycznej nad pacjentami.

Projektowane rozwiązania w dużej mierze opierają się na wzorcach brytyjskich, ale konieczna będzie weryfikacja ich działania w polskich realiach, a przede wszystkim sprawdzenie, czy przeglądy lekowe (a tym samym opieka farmaceutyczna jako taka), może przynosić wymierne efekty.

Pilotaż zostanie przeprowadzony na niewielką skalę i w stosunkowo niedługim czasie, tak, aby realnie wykonywana opieka farmaceutyczna w postaci przeglądów lekowych mogła zostać wprowadzona w ciągu najbliższych 2-3 lat. W pilotażu ma uczestniczyć maksymalnie 75 farmaceutów dokonujących przeglądów lekowych u maksymalnie 1000 pacjentów.

Pilotaż będzie dotyczył przede wszystkim pacjentów w grupie wiekowej powyżej 60. roku życia, stosujących równocześnie powyżej 10 leków, w tym przyjmujących głównie leki kardiologiczne.

Program pilotażowy będzie realizowany w trzech etapach, na które składać się będą: etap organizacji, etap realizacji oraz etap ewaluacji.

Czytaj także: Weszły w życie przepisy dotyczące szczepień w aptekach >>>

Realizatorzy programu pilotażowego zostaną wyłonieni w ramach postępowania przeprowadzanego przez podmiot leczniczy prowadzony przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W pilotażu wezmą udział apteki ze wszystkich województw, zarówno z terenów miejskich, jak i wiejskich.

Pilotaż będzie mogła realizować dowolna apteka ogólnodostępna (nie przewiduje się możliwości aplikowania przez podmioty prowadzące punkty apteczne) posiadająca minimalne zaplecze lokalowe (przede wszystkim możliwość wydzielenia w izbie ekspedycyjnej apteki przestrzeni zapewniającej minimum dyskrecji w rozmowie z farmaceutą) o ile nie posiada innego pomieszczenia, które może być wykorzystane do tego celu, oraz w której zatrudniony jest farmaceuta posiadający merytoryczne przygotowanie do świadczenia opieki farmaceutycznej.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie pilotażu przeglądów lekowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 17 sierpnia 2021 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14-tu dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Będzie pilotaż opieki kardiologicznej 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.05.2021

26 maja 2021 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego opieki kardiologicznej. Program będzie realizowany na terenie województwa mazowieckiego. 

Realizacja pilotażu potrwa dwa lata. Program będzie skierowany do pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu i przewodzenia oraz z wadami serca.

Regionalnym Ośrodkiem Koordynującym program będzie Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. W programie będą także uczestniczyć ośrodki współpracujące poziomu I i II.  

Czytaj także: Zapraszamy na konferencję “RODO w zdrowiu“ >>>

Rozliczanie świadczeń zrealizowanych w ramach programu pilotażowego będzie się odbywać zgodnie z umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego, dotyczących leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem stawek oraz współczynników korygujących, określonych w rozporządzeniu. Wyższe współczynniki będą dotyczyć leczenia ambulatoryjnego. 

Powołana została także Krajowa Rada do spraw Kardiologii, której przewodniczącym został profesor Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Instytutu, a zastępcą przewodniczącego – wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Rada ta będzie monitorować realizację programu i przedstawiać propozycje zmian w świadczeniach, a także opracowywać standardy postępowania medycznego w zakresie chorób układu krążenia i je upowszechniać. 

Rozporządzenie ministra zdrowia z 10 maja 2021 roku w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 11 maja 2021 (poz. 880). 

Przeczytaj teraz

Zmiany w programie pilotażowym centrów zdrowia psychicznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.03.2021

4 kwietnia 2021 wejdzie w życie znowelizowane zarządzenie prezesa NFZ dotyczące pilotażowego programu centrów zdrowia psychicznego. Reguluje ono przepisy w zakresie wykazywania zasobów personalnych podwykonawcy.

W zarządzeniu doprecyzowano sposób realizacji i sprawozdawania świadczeń, o których mowa w § 23 ust. 3 rozporządzenia ministra zdrowia z 27 kwietnia 2018 roku w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 2036, z późn. zm.), co ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych.

Zarządzenie usuwa wskaźniki korygujące stosowane przy rozliczaniu świadczeń psychiatrycznych na rzecz pacjentów z obszaru działania centrum udzielonych przez innego świadczeniodawcę, jak i świadczeń zrealizowanych przez centrum osobom spoza działania tej placówki. Jednocześnie kod dotyczący procedury medycznej  sprawozdawany w ramach leczenia zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) dostosowano do kodu określonego w słowniku, obowiązującego w systemie informatycznym NFZ.

Czytaj także: Centrum Medyczne Aldemed działa już 25 lat>>>

W ramach konsultacji publicznych zarządzenie zostało przedstawione do zaopiniowania konsultantom krajowym, pełnomocnikowi do spraw reformy w psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży, samorządom zawodowym oraz organizacjom świadczeniodawców.

Przekazane podczas konsultacji uwagi dotyczyły między innymi zaniechania pomniejszania ryczałtu o świadczenia zdrowotne zrealizowane przez innych świadczeniodawców na rzecz pacjentów objętych pilotażem, możliwości rozliczania działań asystentów zdrowienia, które świadczeniodawca nazywa świadczeniami zdrowotnymi, możliwości rozliczania interwencji, które świadczeniodawca uznaje za świadczenie zdrowotne czy uwzględnienia w przepisach dotyczących zgłaszania zmian do harmonogramów czasu dla podwykonawcy umożliwiającego zgłoszenie realizatorowi pilotażu zmian w harmonogramie.

Zarządzenie Zarządzenia Prezesa NFZ  zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego dostępne jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP: projekt sieci kardiologicznej wymaga doprecyzowania

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.02.2021

Według Pracodawców RP projekt rozporządzenia przekazany do konsultacji przez resort zdrowia, dotyczący programu pilotażowego opieki w ramach sieci kardiologicznej, wymaga doprecyzowania, a w niektórych aspektach również przebudowy założeń, ponieważ w obecnym brzmieniu są one niejasne bądź zawierają ryzyka natury wdrożeniowej.

Pracodawcy RP doceniają pomysł zwiększenia integracji systemu opieki kardiologicznej oraz skuteczniejszej koordynacji procesu diagnozowania i leczenia, jednak zwrócili uwagę, iż projekt koncentruje się na opiece stacjonarnej (szpitalnej), pomijając wspieranie samodzielności pacjenta i ciągłą opiekę, w tym rehabilitację oraz telemonitoring.

Dookreślenia, według opiniujących, wymagają zasady kwalifikacji pacjentów do pilotażu, tak, aby była ona możliwa zarówno z poziomu podstawowej opieki zdrowotnej, jak i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego.

Projekt zakłada opracowanie wytycznych postepowania medycznego przez podmiot leczniczy, a tworzenie takich wytycznych pozostaje w kompetencjach towarzystw naukowych – przypominają Pracodawcy RP.

Na temat projektu rozporządzenia można przeczytać tutaj: Projekt rozporządzenia w sprawie sieci kardiologicznej>>>

Głównym realizatorem pilotażu ma być Narodowy Instytut Kardiologii, a nadzór nad jego wykonaniem sprawować ma Krajowa Rada ds. Chorób Układu Krążenia, na której czele stoi dyrektor Instytutu, który, jak wynika z projektu, będzie kontrolował sam siebie.

Według Pracodawców RP przedstawiony dokument wymaga także precyzyjnego zdefiniowania poziomów lub stopni, ujednolicenia pojęć oraz konsekwentnego ich używania, gdyż obecnie treść rozporządzenia jest miejscami niezrozumiała z powodu nieścisłości definicyjnych.

Z uwagi na niezwykle krótki (7-dniowy) termin opiniowania projekt wymaga dalszych konsultacji, jak również ponownej analizy od strony organizacyjnej, klinicznej oraz legislacyjnej – podkreślają Pracodawcy RP, który przyznają zasadność inicjatywy podjętej przez ministra zdrowia dotyczącej  wzbogacenia modelu opieki kardiologicznej o nowe narzędzia i rozwiązania organizacyjne, jednak mają nadzieję, że ich merytoryczne uwagi do projektu zostaną uwzględnione.

Pismo w tej sprawie znajduję się tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie sieci kardiologicznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.02.2021

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego opieki kardiologicznej. W ramach pilotażu testowany i oceniany będzie model opieki oparty na sieci ośrodków kardiologicznych.

Pilotaż będzie realizowany na terenie województwa mazowieckiego przez 18 miesięcy od dnia następującego po dniu podpisania, przez podmioty lecznicze uczestniczące w pilotażu, aneksu do umowy z NFZ.

Wybór tego województwa uzasadniany jest tym, że działa tutaj Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, którego zadaniem na wstępnym etapie pilotażu będzie zaproponowanie i przetestowanie rozwiązań, które będą podstawą do wprowadzenia zasad współpracy pomiędzy ośrodkami na różnych poziomach referencyjnych.

Czytaj także: Medyczne zawody wspierające receptą na niedobory kadrowe>>>

W skład sieci wejdą wojewódzki ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące poziomu I i II, których zadaniem będzie zapewnienie kompleksowej i skoordynowanej opieki kardiologicznej pacjentom, u których postawiono rozpoznanie nadciśnienia tętniczego opornego i wtórnego, niewydolności krążenia, nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu i przewodzenia lub wad serca zastawkowych.

Efektem pilotażu ma być lepsze wykorzystanie możliwości ośrodków kardiologicznych, opartych na potencjale sprzętowym i doświadczonych zasobach kadrowych, które obecnie nie udzielają świadczeń w pełnym zakresie możliwości – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, dołączonej do projektu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 12 lutego 2021 roku.

Link do projektu>>>

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu siedmiu dni.

Przeczytaj teraz

Zmiany w pilotażowym programie onkologicznym

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.08.2020

25 sierpnia 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w zmieniające przepisy dotyczące programu pilotażowego w sprawie opieki onkologicznej. Wynika z niego, że pilotaż potrwa do 31 grudnia 2021 roku.

Wcześniej rozporządzenie określało czas trwania pilotażu na 18 miesięcy od dnia następującego po dniu podpisania z NFZ przez świadczeniodawców zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w celu realizacji pilotażu.

Z rozporządzenia wynika także, że wojewódzkie ośrodki koordynujące wspólnie z NFZ opracują wzory ankiety w celu pozyskania danych dotyczących oświadczeń opieki zdrowotnej, ankiety satysfakcji pacjentów z zakresu opieki onkologicznej, sprawowanej w ramach sieci, a także karty zawierające opisy niezbędne do prawidłowego wyliczenia mierników, oświadczenia i zgody pacjentów na udział w pilotażu oraz dokumenty oceny diagnostyki onkologicznej, niezbędne do prawidłowej realizacji i analizy efektów pilotażu.

Wzory te będą mogły być zmienianie w trakcie trwania pilotażu, po uzyskaniu zgody prezesa NFZ.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej przygotowują raport na temat prywatnej opieki zdrowotnej>>>

Pilotaż realizowany jest w czterech województwach – dolnośląskim, podlaskim, pomorskim i świętokrzyskim. Na terenie tych województw utworzona została sieć onkologiczna, w skład której weszły – wojewódzki ośrodek koordynujący wraz z ośrodkami współpracującymi I i II poziomu oraz współpracującym uniwersyteckim ośrodkiem klinicznym.

W ramach pilotażu testowana i oceniana ma być zasadność oraz skuteczność funkcjonowania modelu opartego na sieci ośrodków onkologicznych.

Współpracujące w ramach sieci ośrodki mają zapewniać kompleksową i skoordynowaną opiekę onkologiczną w pięciu wybranych typach nowotworów złośliwych – gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego, piersi i płuca.

Czytaj także: Utrzymaliśmy ciągłość opieki>>>

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 24 sierpnia 2020 roku (poz. 1433).

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.01.2020

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia ustala program pilotażowy dotyczący kompleksowej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami (NF/RAS).

Celem pilotażu jest ocena efektywności organizacyjnej opieki nad cierpiącymi na te choroby, poprawa efektywności diagnostyki i leczenia oraz wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych charakterystycznych dla tej grupy pacjentów.

Zasadniczym problemem wskazywanym przez chorych z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami jest skomplikowana ścieżka diagnostyczna. Czas, który mija od pojawienia się pierwszych objawów choroby do otrzymania ostatecznego rozpoznania w przypadku większości dorosłych jest dłuższy niż 10 lat, a zanim zostanie postawiona diagnoza, każdy z chorych otrzymuje co najmniej kilka błędnych diagnoz – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Obecnie opieka zdrowotna nad takimi pacjentami nie posiada określonej struktury organizacyjnej. Dorośli chorzy pozostają często bez stałego lekarza prowadzącego, będącego specjalistą w zakresie fakomatozy. Utrudniony  dostęp do leczenia nie polega tylko i wyłącznie na długich kolejkach i wydłużonym czasie oczekiwania na wizytę u specjalistów, ale przede wszystkim na trudności w dostępie do nich.

W związku z tym istotne jest skrócenie ścieżki diagnostycznej i zwiększenie dostępu do badań. Konieczne są również regularne badania kontrolne. Ważny jest również brak spójności postępowania lekarzy z różnych ośrodków, z którymi stykają się chorzy w trakcie leczenia. Wymiana informacji pomiędzy lekarzami i ośrodkami medycznymi, pod opieką których jest chory, również jest niewystarczająca.

Czytaj także: Rok w branży medycznej pod znakiem cyfryzacji>>>

Proponowany program pilotażowy zakłada objęcie chorych z NF/RAS stałą opieką w jednym ośrodku koordynującym. Aby zapewnić działania koordynujące program pilotażowy przewiduje obowiązek zapewnienia dedykowanej kadry w wymiarze równoważnika co najmniej jednego etatu, w tym w zakresie równoważnika co najmniej 1/4 etatu – lekarza NF/RAS.

Rozporządzenie zakłada objęcie programem pilotażowym pacjentów do 30. roku życia, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, spełniających kryteria kwalifikacji.

Program pilotażowy będzie przeprowadzany przez 4 ośrodki koordynujące: Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy; Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego kompleksowej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 24 stycznia 2020 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 14 lutego 2020 roku.

Przeczytaj teraz

Szpital Pro-Familia w pilotażowym programie żywienia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.11.2019

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia z Rzeszowa przystąpił do realizacji pilotażu „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”. Pilotaż dedykowany jest dla pacjentek oddziału położniczo-ginekologicznego, jednak szpital zdecydował się wprowadzić dietę serwowaną w ramach programu na wszystkie oddziały.

W ramach programu kobiety w ciąży i po porodzie otrzymują w placówce pięć posiłków, przygotowanych ze świeżych, wysokiej jakości produktów.

Poza tym pacjentki oddziału ginekologiczno-położniczego mogą liczyć na wsparcie doświadczonego dietetyka. Pacjentki po wyjściu ze szpitala mogą z dietetykiem nawiązać kontakt drogą mailową lub skorzystać z bezpłatnej wizyty dietetycznej do 6 tygodnia po porodzie.

Czytaj także: Szpital Medicover: pierwsze miejsce w rankingu Rodzić po ludzku>>>

Od stycznia 2020 w szpitalu raz na trzy miesiące organizowane będą bezpłatne warsztaty edukacyjne dla kobiet w ciąży.

Szpital Pro-Familia, zlokalizowany przy ulicy Witolda 6B, prowadzi oddziały: ginekologii i położnictwa, neonatologii, urologii, chirurgii i okulistyki, laryngologii dzieci, chirurgii dzieci, ortopedyczno-urazowy oraz pediatryczny, a także pracownie diagnostyczne (laboratorium i USG), poradnię podstawowej opieki zdrowotnej i poradnie specjalistyczne.

Pro-Familia prowadzi też przychodnię przy ulicy Podpromie 8/1A. Oferuje zarówno usługi finansowane przez NFZ jak i komercyjne.

Przeczytaj teraz

Będzie pilotaż opieki nad pacjentami z niewydolnością serca

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.02.2019

9 marca 2019 wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego kompleksowej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca. Realizacja pilotażu będzie trwać 24 miesiące.

Programem zostanie objętych nie więcej jak 5000 osób z rozpoznaniem niewydolności serca. Program obejmie świadczenia realizowane w podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, leczeniu szpitalnym (na I i II poziomie referencyjnym) i rehabilitacji leczniczej.

Rozliczenie świadczeń realizowanych w ramach programu będzie się odbywać za pomocą stawki kapitacyjnej w przypadku lekarza POZ (12,23 zł za miesiąc za osobę) oraz pielęgniarki POZ (3,32 zł za miesiąc za osobę), a także za pomocą opłaty za usługę według taryfy świadczeń – w AOS do wysokości 159 zł za miesiąc na osobę i w leczeniu szpitalnym – do wysokości 5813 zł za miesiąc na osobę.

Rozliczenie będzie także realizowane według wagi punktowej produktu w rehabilitacji kardiologicznej lub w warunkach domowych (70 punktów za osobodzień) i za pomocą dodatku motywacyjnego dla realizatora programu oraz dodatku za koordynację przekazywanego ośrodkom koordynującym.

Czytaj także: Weszło w życie rozporządzenie o pilotażu w opiece onkologicznej>>>

Ośrodkami koordynującymi w programie pilotażowym będą: Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Celem programu będzie wczesne wykrywanie niewydolności serca i określenie jej etiologii, spowolnienie postępu niewydolności serca, optymalne wykorzystanie zasobów dostępnych w leczeniu szpitalnym w opiece nad osobami z niewydolnością serca przez wdrożenie systemu referencyjności oraz poprawa długości i jakości życia osób z niewydolnością serca i ograniczenia liczby zaostrzeń.

 

Przeczytaj teraz

Weszło w życie rozporządzenie o pilotażu w opiece onkologicznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.12.2018

28 grudnia 2018 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego opieki w ramach sieci onkologicznej. Pilotaż będzie przeprowadzany w dwóch województwach – dolnośląskim i świętokrzyskim.

Pilotaż potrwa 18 miesięcy i obejmie pacjentów, u których rozpoznano nowotwór złośliwy gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego, piersi lub płuca.

Jednostkami koordynującymi pilotażu są: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach. Na terenie województwa dolnośląskiego w programie uczestniczy 5 jednostek I poziomu oraz 7 jednostek II poziomu, na terenie województwa świętokrzyskiego – dwa ośrodki I poziomu oraz jeden ośrodek II poziomu.

Zgodnie z rozporządzeniem wojewódzkie ośrodki koordynujące oraz ośrodki współpracujące I i II poziomu zawierają porozumienia o współpracy dotyczące sprawowania koordynowanej opieki onkologicznej w ramach pilotażu, w tym wzajemnego przepływu danych pochodzących z raportów statystycznych, danych o stanie ogólnym pacjenta, o kodzie i stopniu zaawansowania choroby oraz o wyniku badania histopatologicznego.

Wojewódzki ośrodek koordynujący koordynuje opiekę onkologiczną nad pacjentem w ramach sieci onkologicznej, a także między innymi organizuje wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne, które ustalają plan leczenia onkologicznego, realizuje ten plan i wyznacza koordynatora leczenia (jednego dla 40 pacjentów).

Rozporządzenie zostało opublikowane 27 grudnia 2018 roku w Dzienniku Ustaw RP (poz. 2423).

Czytaj także: Potrzebne jest leczenie oparte na wartości i kompleksowa opieka>>>

Przeczytaj teraz

CenterMed: pilotażowy program zintegrowanej opieki zdrowotnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.11.2018

CenterMed  z Tarnowa zaprezentował goszczącym w placówce przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia, z ministrem Łukaszem Szumowskim i wiceminister Józefą Szczurek-Żelazko, pilotażowy projekt integracji opieki medycznej i społecznej dla seniorów.

Goście zwiedzili także przychodnię „e-zdrowia” Grupy CenterMed, placówka ta, otwarta w 2014 roku, jest  w pełni zinformatyzowana. Posiada elektroniczną dokumentację, wystawia e-recepty, e-zwolnienia oraz e-skierowania.

Delegacja Ministerstwa wybrała CenterMed, ponieważ firma już od kilku lat, z własnej inicjatywy, prowadzi elementy opieki koordynowanej. Lekarze rodzinni współpracują między innymi z diabetologami, alergologami, kardiologami dzięki czemu pacjenci szybko rozpoczynają leczenie.

– Od lat wspieramy z własnych środków profilaktykę osób starszych. W ramach profilaktyki i edukacji prozdrowotnej prowadzona jest na przykład bezpłatna Szkoła Leczenia Astmy i Innych Chorób Alergicznych, zainteresowaniem cieszą się warsztaty dla chorujących na cukrzycę i ich rodzin. Osoby, które ze względu na wiek, choroby lub niepełnosprawność wymagają opieki, powinny otrzymać szerokie wsparcie oparte na nowoczesnych technologiach które łączą różne podmioty medyczne. Powinno ono być kierowane głównie do osób samotnych, ale również tych, którymi – z różnych przyczyn – najbliższa rodzina nie jest w stanie się zaopiekować. Pomoc powinna być udzielana w domu, na osiedlu lub podczas dziennego pobytu w ośrodku wsparcia – mówił podczas spotkania prezes Grupy CenterMed lek. med. Andrzej Witek.

CenterMed w Katowicach i CenterMed w Kielcach biorą udział w programie pilotażowym opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – Model POZ PLUS”.

Czytaj: Katowice: CenterMed w projekcie POZ Plus>>>

– Przychodnie Grupy objęte są też procesem akredytacji podstawowej opieki zdrowotnej prowadzonym przez Centrum Monitorowania Jakości Ministerstwa Zdrowia. Uzyskaliśmy już akredytację dla przychodni z Tarnowa – mówił prezes.

Ministrowie zapoznali się  z projektami prospołecznymi i prozdrowotnymi wspieranymi przez CenterMed. Sporo uwagi było poświęcone działalności Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej, których jednym z pomysłodawców był właśnie CenterMed. W 2018 roku w zajęciach i spotkaniach w czterech klubach MCAS bierze udział ponad 600 tarnowian w wieku powyżej 55 roku życia.

Grupa CenterMed to polska sieć przedsiębiorstw medycznych, które oferują szeroką opiekę medyczną: od badań diagnostycznych, poprzez medycynę pracy, konsultacje u lekarzy pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, fizjoterapię, badania profilaktyczne i usługi stomatologiczne, aż po opiekę szpitalną. CenterMed prowadzi też działalność w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania chorób i badań klinicznych. Wspiera różnorodne inicjatywy, dotyczące między innymi edukacji zdrowotnej. Pierwsza przychodnia CenterMed powstała w 1997 roku w Tarnowie, obecnie grupa liczy 19 placówek medycznych w największych miastach w Polsce.

 

 

 

Przeczytaj teraz

Będzie pilotaż dla pacjentów z niewydolnością serca

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.10.2018

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie pilotażu dotyczącego efektywności organizacyjnej i klinicznej modelu kompleksowej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca KONS.

Program pilotażowy obejmie podmioty lecznicze realizujące świadczenia opieki zdrowotnej  w kilku zakresach, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistyczne, leczenia szpitalnego oraz rehabilitacji leczniczej.

Będą to: Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Krakowski Szpital Specjalistyczny im Jana Pawła II, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Pacjent z podejrzeniem niewydolności serca postawionym przez lekarza POZ otrzyma konsultację u specjalisty kardiologa, który określi ostateczne rozpoznanie oraz wskaże grupę stratyfikacyjną. Pacjent, który wyrazi na to zgodę, zostanie objęty programem pilotażowym.

Każda ze stratyfikowanych grup osób z niewydolnością serca będzie miała indywidualnie ustalony i dobrany program opieki obejmujący interwencje terapeutyczne na różnych poziomach referencyjności. Celem takiej strategii jest  dostosowanie do każdej osoby ścieżki opieki o optymalnej intensywności. Pacjent będzie miał wyznaczona daty wizy w poradni POZ, konsultacji, szkoleń edukacyjnych oraz konsultacji wspomagających prowadzenie opieki, między innymi psychologicznej i dietetycznej.

Wskaźnik hospitalizacji osób z niewydolnością serca w Polsce należy do najwyższych w Europie, wynosi on 547 na 100 tysięcy mieszkańców i nie uległ zmianie w ciągu ostatnich lat. Wskaźnik ten jest dwukrotnie wyższy niż w krajach OECD i pięciokrotnie wyższy niż w Wielkiej Brytanii.

Z analiz Ministerstwa Zdrowia wynika, że do 2029 roku liczba hospitalizacji wzrośnie o 25,5 procenta i będzie związana głównie z chorobami układu krążenia, szczególnie z niewydolnością serca. Poza tym prawie jedna czwarta osób z ostrą niewydolnością serca jest ponownie hospitalizowana w ciągu 3 miesięcy od wypisu ze szpitala, po 6 miesiącach ten odsetek sięga 50 procent, a po roku – prawie 70 procent.

W dodatku w Polsce osoby z niewydolnością serca są młodsze niż w innych krajach europejskich, a przebieg choroby jest u nich cięższy ze względu na częstsze hospitalizacje. Osoby takie są mniej samodzielne, a niewydolność serca jest częstą przyczyną przedwczesnej umieralności.

Dane z  2016 roku wykazują, że  wydatki  NFZ związane z niewydolnością serca wynoszą 900 mln zł, z czego koszty hospitalizacji to prawie 90 procent tej kwoty. W latach 2014-2016 odnotowano wzrost tych kosztów o prawie 9 procent.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 23 października 2018 roku. Uwagi do projektu można przesyłać do 12 listopada 2018 roku.

Przeczytaj teraz

Wkrótce pilotaż dotyczący leczenia udarów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.10.2018

1 grudnia 2018 roku rozpocznie się program pilotażowy dotyczący leczenia szpitalnego polegającego na przeprowadzeniu zabiegu trombektomii mechanicznej w ostrej fazie udaru niedokrwiennego.

W pilotażu weźmie udział siedem placówek: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku oraz Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

Rozporządzenie ministra zdrowia określa, jakich pacjentów obejmie program pilotażowy, jakie wymagania formalne musi spełniać oddział neurologiczny o profilu lub z pododdziałem udarowym, pracownia hemodynamiki lub radiologii zabiegowej oraz oddział neurochirurgii. Określone są także wymagania dla personelu – lekarzy, pielęgniarek, technika elektroradiologii oraz dotyczące wyposażenia jednostki realizującej pilotaż w sprzęt i aparaturę medyczną. Określona jest także organizacja udzielania świadczeń. Realizator pilotażu musi opracować, wdrożyć i stosować sformalizowaną procedurę postępowania z pacjentami.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 11 października 2018 roku w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 16 października 2018 roku. Wejdzie w życie 1 grudnia 2018.

Przeczytaj teraz

Będzie pilotaż w zakresie opieki onkologicznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.10.2018

Opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego sieci onkologicznej na terenie wybranych województw – dolnośląskiego i świętokrzyskiego. Projekt zawiera między innymi wykaz placówek biorących udział w pilotażu.

Wykaz ośrodków, stanowiący załącznik do projektu, zawiera 15 placówek. Z województwa dolnośląskiego są to placówki I poziomu: Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii Izer-Med Sp. z o. o. w Szklarskiej Porębie, Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie , Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju, Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu oraz ośrodki współpracujące II poziomu: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy oraz
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu.

Z województwa świętokrzyskiego w pilotażu wezmą udział: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich jako ośrodki I stopnia oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze jako ośrodek II stopnia.

Rozwiązania organizacyjne zaproponowane w projekcie przygotowane zostały w oparciu o
założenia dokumentu pod nazwą „Koncepcja Organizacji i Funkcjonowania Krajowej Sieci
Onkologicznej”, opracowanego przez zespół ekspercki powołany przez ministra zdrowia.

W ramach pilotażu testowane i oceniane będą zasadność oraz skuteczność funkcjonowania
modelu opartego na sieci ośrodków onkologicznych, w której skład wejdą: wojewódzki
ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące I i II  poziomu. Ich zadaniem będzie zapewnienie kompleksowej i skoordynowanej opieki onkologicznej w pięciu wybranych
typach nowotworów złośliwych – nowotworze gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego,
piersi i płuca. Dobór ten nie jest przypadkowy, pilotażem objęto bowiem nowotwory złośliwe o największej częstości zachorowań i zgonów w Polsce.

Uwagi do projektu można przekazywać do 2 listopada 2018 roku.

Przeczytaj teraz

Nowe rozporządzenie w sprawie centrów zdrowia psychicznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.09.2018

19 września 2018 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. Pilotaż rozpoczął się 1 lipca 2018 roku, ma potrwać do 30 czerwca 2021 roku.

Z rozporządzenia wynika że funkcję koordynatora opieki w centrach zdrowia psychicznego mogą pełnić osoby będące absolwentami zdrowia publicznego oraz osoby posiadające specjalizację z zakresu zdrowia publicznego.

Rozporządzenie doprecyzowuje przepisy związane ze sposobem finansowania świadczeń opieki zdrowotnej objętych pilotażem za pomocą ryczałtu określonego jako iloczyn liczby osób powyżej 18. roku życia zamieszkujących obszar działania centrum i stawki rocznej na osobę, a także określa kwestie rozliczania umów z realizatorami pilotażu. Stawka ta wynosi co najmniej 37,50 zł.

Wartość ryczałtu jest proporcjonalna do czasu obowiązywania umowy w pierwszym okresie rozliczeniowym, a dla umów z okresem rozliczeniowym wynoszącym 6 miesięcy wynosi co najmniej 37,50 zł.

Rozporządzenie określa, że wartość umowy o realizację pilotażu ulega pomniejszeniu przez NFZ o wartość świadczeń, udzielonych świadczeniobiorcom z tej populacji przez inne podmioty realizujące świadczenia w zakresie psychiatrii lub w ramach umowy o realizację programu pilotażowego. Ostateczne rozliczenie zawartej umowy o realizację programu pilotażowego z tytułu pomniejszeń następuje w terminie 90 dni od zakończenia jej realizacji.

Kwota wartości umowy zawiera kwotę przeznaczoną na koszty świadczeń udzielonych przez centrum świadczeniobiorcom zamieszkującym poza obszarem działania centrum, przy rozliczaniu których za cenę przyjmuje się średnią cenę jednostkową w danym województwie.

Jeżeli centrum nie wykorzysta środków przekazanych przez NFZ zwraca je w ciągu 6 miesięcy, ale tylko wówczas, gdy różnica między środkami przekazanymi a wykorzystanymi wynosi ponad 3 procent.

Załączniki do rozporządzenia zawierają listy realizatorów pilotażu, których jest 28, oraz wykaz ośrodków udzielających świadczeń psychiatrycznych z populacji objętych pilotażem, których działalność nie pomniejsza kwoty ryczałtu u realizatorów pilotażu (jest ich 33).

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 18 września 2018 roku.

Przeczytaj teraz

Absolwenci zdrowia publicznego koordynatorami w centrach zdrowia psychicznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.07.2018

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który wprowadza zmiany w programie pilotażowym dotyczącym centrów zdrowia psychicznego, zakłada możliwość pełnienia funkcji koordynatorów opieki w takich centrach przez absolwentów zdrowia publicznego oraz osoby posiadające specjalizację z zakresu zdrowia publicznego.

Rozporządzenie doprecyzowuje także przepisy związane ze sposobem finansowania świadczeń opieki zdrowotnej objętych pilotażem za pomocą ryczałtu określonego jako iloczyn liczby osób powyżej 18. roku życia zamieszkujących obszar działania centrum i stawki rocznej na osobę a także określa kwestie rozliczania umów z realizatorami pilotażu.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że konieczność doprecyzowania przepisów dotyczących finansowania związana jest z rozbieżnościami interpretacyjnymi sygnalizowanymi przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.

W związku z tym „kwotę ryczałtu na populację” zastąpiono wyrażeniem „wartość umowy o realizację pilotażu”. Zmiana jest związana ze stosowaną nomenklaturą przy rozliczaniu świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Doprecyzowano kwestie związane z zastosowaniem wskaźników korygujących oraz określono, że pomniejszenie nie dotyczy ostatniego okresu rozliczeniowego – przewiduje się, że do tego momentu bilans rozliczeniowy powinien być na poziomie zerowym, bez konieczności dokonywania korekt.

W rozporządzeniu dodano zakresy, zgodnie z którymi wartość umowy
o realizację pilotażu nie ulega pomniejszeniu o koszty świadczeń specjalistycznych udzielanych świadczeniobiorcom z populacji objętej pilotażem, realizowanych zgodnie
z profilem działalności komórki organizacyjnej u innego świadczeniodawcy wskazanego
w załączniku do rozporządzenia lub posiadającego umowę zawartą z Funduszem obejmującą udzielanie tych świadczeń.

Doprecyzowano także przepis w zakresie okresu rozliczeniowego (świadczenia mają być udzielane nie wcześniej niż od 1 lipca 2018  i nie później niż  do 30 czerwca 2021) w celu uniknięcia błędnych jego interpretacji oraz przepis związany z udzielaniem przez centra zdrowia psychicznego świadczeń świadczeniobiorcom z rozpoznaniem lub podejrzeniem choroby otępiennej. Zmiana tego przepisu ma również istotne znaczenie w związku z faktycznym procesem diagnostycznym dotyczącym choroby otępiennej. W praktyce może wystąpić sytuacja, iż rozpoznanie tej choroby może nastąpić dopiero podczas porady diagnostycznej udzielanej przez lekarza psychiatrę  w poradni danego centrum zdrowia psychicznego. Mając to na uwadze konieczne wydaje się umożliwienie udzielenia konsultacji i porad w niezbędnym zakresie również pacjentom z podejrzeniem choroby otępiennej – czytamy w uzasadnieniu.

Zmiana w załączniku do rozporządzenia wynika z faktu, że Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu z powodów kadrowych zrezygnował z pełnienia funkcji realizatora programu. W jego miejsce minister zdrowia wskazał Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przeczytaj teraz