Rozmowy Związku z MGMA

Autor:
Dodano: 27.03.2009

Związek podjął rozmowy z MGMA (Medical Group Management Association), wiodącą na rynku Ameryki Północnej organizacją zrzeszającą menedżerów służby zdrowia o kilkudziesięcioletniej historii. Celem rozmów jest możliwość skorzystania przez członków Związku z dorobku MGMA w zakresie najlepszych praktyk organizacji medycznych i edukacji menedżerów służby zdrowia. Wszystkie osoby zainteresowane członkostwem w MGMA i dostępem na preferencyjnych warunkach do baz wiedzy z zakresu zarządzania w służbie zdrowia i edukacji, przoszone są o kontakt z dyrektorem zarzadzającym Związku, dr Robertem Mołdachem, który od pięciu lat jest członkiem tego uznanego stowarzyszenia (http://www.mgma.com).

Przeczytaj teraz

eZdrowie – wkrótce prezentacja aktów wykonawczych

Autor:
Dodano: 24.03.2009

Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia minister Leszek Sikorski, który w dniu 24.03.2009 był gościem spotkania kierownictwa Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia – Medycyna Prywatna, poinformował,  że wkrótce zostaną podane do publicznej wiadomości i poddane konsultacjom projekty aktów wykonawczych do ustawy o systemie informacji medycznej.

W czasie ponad godzinnej dyskusji dyrektor Centrum przedstawił główne założenia ustawy i odpowiedział na liczne pytania. Gros wątpliwości dotyczyło zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych oraz obowiązków placówek ochrony zdrowia w zakresie udostępniania danych o wykonanych usługach medycznych i wymiany dokumentacji medycznej. Zebrani dyskutowali warunki techniczne i organizacyjne takich działań jak również niezbędne inwestycje w dostosowanie systemów inforacyjnych.

Szczególną wątpliwość wzbudziła informacja, że tak rozległa statystyka medyczna i dostęp do danych ma dotyczyć także tych pacjentów, którzy finansują opiekę medyczną z innych źróeł niż Narodowy Fundusz Zdrowia. Minister Sikorski poinformował, że wszystkie wątpliwości będzie można wyjaśnić w trakcie konsultacji społecznych rozporządzeń wykonawczych do projektu ustawy, które zostaną podane do wiadomości w ciągu najbliższych tygodni.

Przeczytaj teraz

Projekt ustawy o świadczeniach ze środków publicznych

Autor:
Dodano: 12.02.2009

Komisja Zdrowia przystąpiła do prac nad „ustawą koszykową”

Sejmowa Komiska Zdrowia przystąpiła do prac nad projektem ustawy nowelizującej ustawę o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze srodków publicznych. Projekt określa kryteria włączenia do koszyka świadczeń gwarantowanych określonych usług medycznych, technologii i leków. Powołuje w tym celu Agencję Oceny Technologii Meydcznej nadając jej szerokie uprawnienia.

Zachęcamy do zapoznania się projektem, szczególnie w obszarze kryteriów oceny i zasad funkcjonowania Agencji, w tym jej statutu. Choć lektura tego rozległego dokumentu wymaga pewnego skupienia i cierpliwości, warto poznać dokładnie projektowane rozwiązania. Ich ocena nie zawsze jest jednoznaczna.

Ustawa o świadczeniach zdrowotnych

Projekt zmian

/Ben/

 

Przeczytaj teraz

Projekt ustawy o systemie informacji medycznej

Autor:
Dodano: 2.02.2009

Projekt ustawy o systemie informacji medycznej kończy konsultacje

W dn. 25 lutego b.r. odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która zaopiniuje projekt ustawy o systemie informacji w służbie zdrowia przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia. Projektem zajął się pracujący w ramach Komisji Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego, który dniu 26 stycznia b.r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poddał projekt wstępnej ocenie.

Obecna wersja projektu z 20 listopada 2008 nie odbiega znacząco od pierwotnego przedłożenia z 17 września 2007, które zostało poddane szerokiej dyskusji. W ramach konsultacji jesienią 2007 roku do Ministerstwa Zdrowia napłynęło ponad 60 opinii, z których szereg szczegółowych i wartościowych merytorycznie.

Choć wszystkie strony poparły realizację projektu, dzięki któremu takie pojęcia jak elektroniczna dokumentacja medyczna, centralny rejestr zdarzeń medycznych czy ciągłość opieki medycznej mają szansę stać się fundamentem systemu opieki zdrowotnej, zgłoszono szereg uwag o charakterze zasadniczym.

Zastrzeżenia koncentrowały się wokół kluczowych zagadnień udostępniania i ochrony danych sensytywnych, tego czy i jak mają być gromadzone dane dotyczące usług niefinansowanych ze środków publicznych oraz współpracy z rejestrami publicznymi i organami nimi zarządzającymi.

Choć projekt jest bardzo ambitnym przedsięwzięciem, nie jest niewykonalny, a najbardziej zainteresowany jego realizacją winien był narodowy płatnik, który uzyska w praktyce nieograniczony dostęp do pełnej informacji medycznej, włącznie z wynikami badań, testów, konsultacji o każdym ubezpieczonym obywatelu.

Nim wydanych zostanie blisko 1 mld zł, warto jednak poddać dyskusji jakie zagrożenia prócz oczywistych korzyści, może budzić tak rozległa i detaliczna wiedza o zdrowiu każdego Polaka skoncentrowana w centralnym zasobie rządowym oraz jak im przeciwdziałać.

Mimo, że autorzy w przedstawionym uzasadnieniu planują, że w przyszłości pozostanie to system centralny, trudno z całą pewnością przewidzieć jego miejsce w przypadku gdy w Polsce dojdzie do zapowiadanej reformy systemu finansowania opieki medycznej wprowadzającej konkurencję płatników.

 /Ben/

 

 Projekt ustawy z 20.11.2008

 Uzasadnienie projektu z 20.11.2008

 

Przeczytaj teraz

Równe prawa na rynku zdrowia – potrzeba nowego ładu

Autor:
Dodano: 21.01.2009

Państwo, które konstytucyjne prawo równego dostępu do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych realizuje dzieląc podmioty na publiczne i niepubliczne, arbitralnie różnicując ich role w systemie i dostęp do finansowania publicznego, nie jest w stanie zbudować harmonijnego systemu zdrowotnego ? powiedział Robert Mołdach dyrektor zarządzający Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia otwierając dyskusję podczas spotkania z reprezentantami sektora opieki zdrowotnej. Spotkanie odbyło się 20 stycznia br. w siedzibie Konfederacji Pracodawców Polskich.

W dyskusji udział wzięli m.in. Bolesław Piecha ? przewodniczący Komisji Zdrowia, Beata Małecka-Libera ? zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia, Aleksander Sopliński ? przewodniczący Podkomisji stałej ds. zdrowia publicznego, Ludwik Dorn ? poseł niezrzeszony, Tomasz Kamiński z klubu poselskiego Lewica, Andrzej Malinowski ? prezydent KPP, Andrzej Mądrala ? wiceprezydent KPP i przewodniczący Korporacji Zdrowe Zdrowie oraz przedstawiciele związków pracodawców służby zdrowia zrzeszeni w KPP.

– Poprosiliśmy przedstawicieli różnych środowisk ? w tym politycznych ? o odpowiedź na pytanie, w jaką stronę zamierzają skierować sektor ochrony zdrowia w Polsce ? powiedział Andrzej Mądrala – wiceprezydent KPP i przewodniczący Korporacji Zdrowe Zdrowie. Uczestnicy spotkania byli zgodni co do tego, że kierunki zmian dotyczące sektora zdrowotnego powinny być opracowywane na wiele lat, a nie na jedną kadencję. ? Taki plan powinien być realizowany ponad politycznymi podziałami ? stwierdziła Beata Małecka-Libera ? zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia.

Chociaż zdrowie nie jest na sprzedaż, każda usługa medyczna ma swoją cenę i podlega obrotowi gospodarczemu na rynku, który ma swoich płatników, świadczeniodawców i beneficjentów. Jest oczywiste, że rynek ten istnieje i musi podlegać regulacjom mającym na celu zapewnienie Polakom bezpieczeństwa i właściwej opieki zdrowotnej. Jednak ustawa o swobodzie działalności gospodarczej mówi w art. 2, że działalnością gospodarczą prócz działalności zarobkowej jest także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Także kodeks spółek handlowych w art. 3 określa, że spółkę zakłada się dla osiągnięcia określonego celu.Tym celem nie musi być wyłącznie zysk a samym zyskiem nie należy straszyć. Podmiot prywatny pełni w systemie równorzędną rolę a o uzyskaniu finansowania zadań publicznych winny decydować czytelne i sprawiedliwe standardy a nie arbitralne podziały ? dodaje dyrektor OZPPSZ ? Robert Mołdach.

– Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie w Konfederacji Pracodawców Polskich pozwoli w niedalekiej przyszłości otwarcie rozmawiać o tych kwestiach i stanie się przyczółkiem dla wprowadzenia nowego – tak bardzo potrzebnego ? ładu w systemie ochrony zdrowia w Polsce – powiedział prezydent KPP ? Andrzej Malinowski.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia będzie w 2009 inicjować i aktywnie uczestniczyć w podobnych dyskusjach dotyczących nowego ładu w polskim systemie ochrony zdrowia ? ładu, w którym medycyna prywatna nie będzie dla państwa problemem a wspartym odpowiednimi rozwiązaniami finansowo-podatkowymi środkiem dla zapewnienia zdrowia obywatelom.

Przeczytaj teraz

Łazarski – studia MBA w ochronie zdrowia

Autor:
Dodano: 21.01.2009

Ramowy program studiów

Semestr I – Moduł teoretyczny

 • Ekonomia zdrowia – mechanizmy rynkowe w tym ich niesprawności, zastosowanie analizy ekonomicznej
 • Zdrowie publiczne – planowanie polityki zdrowotnej i kluczowe zagadnienia w tej dziedzinie
 • Prawo medyczne – prawne podstawy funkcjonowania Zakładu Opieki Zdrowotnej, lekarza i innych zawodów medycznych, prawna odpowiedzialność jednostek ochrony zdrowia, prawa pacjenta
 • Współczesne systemy ochrony zdrowia – teorie z zakresu organizacji narodowej ochrony zdrowia, systemy ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej i na świecie, system ochrony zdrowia w Polsce, funkcjonowanie świadczeniodawcy w ramach NFZ
 • Systemy ubezpieczeń zdrowotnych – systemy ubezpieczeniowe na świecie, ubezpieczenia komercyjne – alternatywne i suplementarne, zarządzanie ryzykiem, profile epidemiologiczne i demograficzne w analizach ubezpieczeniowych
 • Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia – planowanie strategiczne w makroregionie i szpitalu, partnerstwo strategiczne, integracja placówek medycznych w praktyce rynkowej
 • Administracja publiczna – rola administracji rządowej i samorządowej w ochronie zdrowia, analiza aktów prawnych regulujących funkcjonowanie sektora

Semestr II – Moduł praktyczny:

 • Prawo handlowe – kluczowe zagadnienia związane z powstaniem i funkcjonowaniem spółek w sektorze ochrony zdrowia. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w warunkach gospodarki rynkowej. Analiza projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Zarządzanie operacyjne jednostką ochrony zdrowia – zagadnienia związane z zintegrowanymi systemami opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej oraz kierowanej. Warsztatowa prezentacja systemów optymalizacji, zarządzanie wieloprofilowym centrum diagnostycznym oraz szpitalem
 • Zarządzanie finansami w ochronie zdrowia – podstawy analizy finansowej, ocena atrakcyjności finansowej projektów/przedsięwzięć, zarządzanie kosztami i kontroling finansowy
 • Systemy Zarządzania Jakością – systemy akredytacji jednostek ochrony zdrowia, prawa pacjenta i ich egzekucja, zagadnienia bezpieczeństwa pacjenta. Zasady leczenia w oparciu o wyniki (Evidence Based Medicine)

Semestr III – Studium przypadku:

 • Projektowanie restrukturyzacji jednostek ochrony zdrowia, budowy szpitala, planowanie strategiczno-marketingowe dla jednostek sektora
 • Marketing i PR w ochronie zdrowia – specyfika pracy z mediami, prowadzenie dialogu z interesariuszami. Plan kampanii komunikacyjnej w kryzysie

Zasady rekrutacji:

 • kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata, magistra lub dyplom ukończenia studiów medycznych
 • należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • odbyć z sukcesem rozmowę kwalifikacyjną, której termin
  zostanie ustalony indywidualnie w porozumieniu z kandydatem
  na studia

Biuro rekrutacji

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43
tel. 022 543 55 01 (do 04)
rekrutacja@lazarski.edu.pl

Dyrektor programu MBA w ochronie zdrowia
dr Joanna Perkowicz
j.perkowicz@lazarski.edu.pl
tel. kom.: 501 622 513

REKRUTACJA TRWA DO 28 LUTEGO!

10% upustu dla pracowników członków Związku

Przeczytaj teraz

KPP w sprawie weta ustaw zdrowotnych

Autor:
Dodano: 1.12.2008

W obliczu wyzwań zdrowotnych społeczeństwa, przed którymi stoi państwo, gospodarka i pacjent, sektor opieki zdrowotnej wymaga wprowadzenia nowego ładu. Centralnie sterowane publiczne systemy zdrowia nie zapewniają oczekiwanej opieki, prowadząc do niekontrolowanego wzrostu kosztów, deficytu sektora i ograniczonego dostępu do usług medycznych. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, starzejące się społeczeństwo, nowoczesne technologie i leki, wzrost płac, a wreszcie wzrost świadomości chorych oznaczają bezwzględną potrzebę wprowadzenia nowych regulacji.

Konfederacja Pracodawców Polskich aktywnie uczestniczyła w ramach dialogu społecznego w dyskusji nad kształtem przygotowanego przez rząd Premiera Donalda Tuska pakietu ustaw zdrowotnych, w zdecydowany sposób rozdzielając kwestie formy własności placówek zdrowia od zasad finansowania ich działalności. Popieramy przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego widząc w nich formę prawno-organizacyjną, która najlepiej będzie gospodarować dostępnymi środkami ograniczając koszty, optymalizując procesy, a w efekcie podnosząc jakość i dostępność usług. KPP nie dostrzega zagrożenia kierowania się takich podmiotów zyskiem za cenę zdrowia. Niezbędna rola regulatora rynku będzie bowiem pełniona poprzez troskliwe kontraktowanie usług zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, przez sprzyjanie rozwojowi sektora ubezpieczeń zdrowotnych i poprzez stwarzanie właścicielom szpitali i przychodni warunków mądrego gospodarowania przy jednoczesnym nałożeniu odpowiednich wymagań.

Rolą Ministerstwa Zdrowia winno być kreowanie polityki zdrowotnej państwa i sprawowanie kontroli poprzez definiowanie standardów, kontrolowanie ich poszanowania oraz stwarzanie warunków dla rozwoju placówek zdrowia spełniających rygorystyczne kryteria. Daje to Ministerstwu pełną władzę merytoryczną nad działalnością skomercjalizowanego sektora zdrowia. Optymalna droga nie polega, jak sugeruje to weto Pana Prezydenta, na ręcznym sterowaniu publicznym sektorem zdrowia, a w regulowaniu obrotu gospodarczego pomiędzy placówkami medycznymi a płatnikami. Pogląd, że ten największy rynek można poddać centralnemu sterowaniu jest tyleż archaiczny, co zdewaluowany narastającym deficytem publicznego sektora zdrowia.

Konfederacja Pracodawców Polskich przyjmuje z wielkim rozczarowaniem weto Pana Prezydenta, jako godzące w podstawowy interes społeczny – zdrowie obywateli. Obrona starego porządku, obawa przed ładem gospodarczym w służbie zdrowia w myśl mylnie pojmowanego interesu pacjenta, jest błędem, który nie służy Polsce, sektorowi usług zdrowotnych oraz zdrowiu pacjenta.

 

Przeczytaj teraz

Telemedycyna Polska: wzrost przychodów Grupy

Autor:
Dodano: 21.04.0012

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska S.A. osiągnęła w marcu 2012 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 474,6 tys. zł, co oznacza wzrost o 47,3 procent wobec marca 2011 roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy narastająco za okres od stycznia do marca 2012 wyniosły 1.334,3 tys. zł, co oznacza wzrost o 44,2 % wobec analogicznego okresu rok wcześniej.

W roku 2011 Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 4 081 tys. zł, odnotowując wzrost o 78 procent wobec roku 2010. Wypracowała też w roku 2011 zysk w wysokości 140,89 tys. zł, wobec zysku jednostkowego 79 tys. zł w roku 2010.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Karidofon Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Telemedycyna Polska S.A. działa na rynku usług telemedycznych, obejmując obszar całej Polski. Specjalizuje się w całodobowej opiece kardiologicznej za pośrednictwem telefonu lub Internetu. W sierpniu 2010 roku Telemedycyna Polska S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect.

 

Przeczytaj teraz
Page 378 of 378
1 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378