Artykuł ekspertów Scanmed w European Spine Journal

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.03.2023

Artykuł zespołu badawczego pod kierunkiem dr. n. med. Bartosza Godlewskiego, neurochirurga ze Szpitala Św. Rafała, został opublikowany w European Spine Journal. Jest to europejskie prestiżowe czasopismo zajmujące się chirurgią kręgosłupa, kategorii Q1 z tzw. listy filadelfijskiej oraz ze współczynnikiem Impact Factor: 2.721.

Praca pt. „Adjacent segment mobility after ACDF considering fusion status at the implant insertion site” jest częścią wieloletniego projektu i efektem pracy zespołu badawczego, dotyczącego zachowania się kręgosłupa szyjnego po jego leczeniu operacyjnym. Materiał jest ogólnodostępny w międzynarodowej bazie publikacji medycznych PubMed.

Artykuł dr. n. med. Bartosza Godlewskiego zostanie również zaprezentowany podczas zjazdów naukowych Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.

Artykuł jest dostępny tutaj: https://rdcu.be/c7D0O

Szpital św. Rafała udziela świadczeń specjalistycznych w zakresie neurochirurgii (jest to największy oddział neurochirurgii w Małopolsce), ortopedii, kardiologii, w tym całodobowo w zakresie kardiologii inwazyjnej, oraz chirurgii onkologicznej i ogólnej.

Placówka realizuje świadczenia oraz procedury zabiegowe dla pacjentów wymagających leczenia onkologicznego, chorych urazowych oraz przyjmowanych w trybie pilnym, w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Grupa Scanmed to sieć medyczna działająca w ponad 40 lokalizacjach na terenie całego kraju. W skład Grupy wchodzi także Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni. Podobnie jak szpital w Krakowie należy on do Systemu Podstawowego Zabezpieczenia Świadczeń Szpitalnych (sieci szpitali). Ich ofertę uzupełniają specjalistyczne jednostki szpitalne oraz centra medyczne oferujące usługi w 23 miastach w Polsce.

Lekarze ze Szpitala św. Rafała z referatami na ważnych konferencjach

Przeczytaj teraz

Nowe przepisy w sprawie stażu podyplomowego lekarzy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.03.2023

1 marca 2023 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Określa ono sposób realizacji i czas odbywania stażu.

Program stażu obejmuje doskonalenie umiejętności praktycznych oraz pogłębienie wiedzy teoretycznej w przypadku lekarza w dziedzinach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, medycyny rodzinnej, intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej. W przypadku lekarza dentysty dotyczy to chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, ortodoncji, periodontologii i chorób błony śluzowej, protetyki oraz stomatologii zachowawczej z endodoncją – stanowiących część stałą stażu.

Staż obejmuje także pogłębienie wiedzy z zakresu transfuzjologii klinicznej, bezpieczeństwa pacjenta, w tym profilaktyki zakażeń w szczególności HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, diagnostyki i leczenia HCV, profilaktyki onkologicznej, leczenia bólu, komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zdrowia publicznego, w tym profilaktyki szczepień ochronnych, orzecznictwa lekarskiego, prawa medycznego, w tym bioetyki.

Nowość – część spersonalizowana stażu

Nowością jest uwzględnienie w programie stażu przeznaczonym wyłącznie dla lekarzy części personalizowanej, w ramach której lekarz będzie mógł wybrać sobie dodatkowo do odbycia nie więcej niż trzy interesujące go dziedziny medycyny, w nie więcej niż trzech podmiotach uprawnionych do prowadzenia stażu albo do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny. Możliwe jest łączenie okresów cząstkowych stażu spersonalizowanego dla jednej lub dwóch wybranych indywidualnie dziedzin.

Intencją wprowadzenia ścieżki personalizowanej jest umożliwienie młodym lekarzom zapoznania się z pracą w dziedzinach będących w kręgu ich zainteresowania, celem podjęcia w przyszłości świadomego wyboru dalszej drogi zawodowej.

Nie dotyczy to lekarzy dentystów z uwagi na inny charakter stażu oraz konieczność opanowania niezbędnych umiejętności praktycznych w podstawowych dziedzinach lekarskodentystycznych.

Sposób realizacji i organizacji stażu przewiduje, że staż lekarza i lekarza dentysty jest odbywany w ramach staży cząstkowych lub części staży cząstkowych z zakresu poszczególnych dziedzin medycyny oraz szkoleń i kursów.

Lekarz odbywa staż na podstawie umowy o pracę na czas określony obejmujący realizację programu stażu zawartej z kierownikiem podmiotu wpisanego przez marszałka województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarska na listę podmiotów uprawnionego do prowadzenia stażu.

Staż lekarza trwa 13 miesięcy, natomiast staż lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, a także lekarza zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej albo komórce lub jednostce organizacyjnej mu podległej – 12 miesięcy. Staż lekarza dentysty wynosi 12 miesięcy i realizowany jest w okresie niezbędnym do zaliczenia tematyki programu stażu lekarza dentysty.

Ewidencja realizacji poszczególnych elementów stażu odbywa się za pośrednictwem Elektronicznej Karty Stażu Podyplomowego.

Lux Med współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim

Staż odbywa się pod nadzorem koordynatora stażu, który planuje przebieg jego realizacji oraz decyduje o sprawach związanych ze szkoleniem lekarzy stażystów, ustala indywidualny harmonogram realizacji części stałej stażu oraz ustala ze stażystą harmonogram i zakres części stażu personalizowanego, dokonuje okresowych ocen przebiegu stażu, z udziałem opiekunów, ordynatorów lub innych lekarzy kierujących oddziałem oraz kierowników innych podmiotów leczniczych, w których dana część programu stażu przebiega, organizuje także seminaria i zalicza w EKSP realizację całości stażu. Umowę z koordynatorem zawiera podmiot uprawniony do prowadzenia stażu.

Lekarz stażysta w trakcie stażu pełni 1 dyżur w tygodniu w wymiarze 10 godzin i 5 minut lub dwa dyżury w tygodniu w wymiarze 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut. Za każdą godzinę dyżuru medycznego pełnionego w porze dziennej oraz nocnej przysługuje lekarzowi stażyście wynagrodzenie w wysokości 125 procent stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego.

Liczba odbywanych w ramach stażu dyżurów medycznych może być w miesiącu większa niż dwa, z zachowaniem norm czasu pracy lekarzy wynikających z przepisów o działalności leczniczej.

Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego lekarza stażysty oblicza się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego stażysty przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Środki finansowe zapewniające odbycie stażu lekarzom mającym stałe zamieszkanie na obszarze województwa, marszałek województwa przekazuje podmiotowi uprawnionemu, który zawarł z lekarzem umowę na odbycie stażu, podmiotom prowadzącym szkolenie oraz okręgowym izbom lekarskim.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 28 lutego 2023 roku (poz. 377).

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Rząd przyjął projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.06.2022

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej, który określa kwestie dotyczące zasad i warunków wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz nadzoru i kontroli laboratoriów.

Zgodnie z projektem tytuł diagnosty laboratoryjnego będą mogły uzyskać osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna.

Osobami uprawnionymi do samodzielnego wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w  laboratoriom będą: diagnosta laboratoryjny, lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii lub w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii a także lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Działamy na rzecz środowiska diagnostów laboratoryjnych

Diagności laboratoryjni będą mieli możliwość wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej.

Minister zdrowia będzie mógł – na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym na podstawie opinii ekspertów – uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego.

Wnioski o uznanie dorobku naukowego i zawodowego, osoby zainteresowane będą mogły składać do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Diagności laboratoryjni, którym minister zdrowia uzna dorobek naukowy lub zawodowy, będą mogli od razu przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku z tego egzaminu, będą posiadać tytuł specjalisty w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

Rozwiązanie takie ma się przyczynić do zwiększenia liczby specjalistów oraz do zwiększania ich dostępności na rynku usług medycznych.

Wprowadzonych zostanie do 6 dni roboczych płatnego urlopu szkoleniowego, który diagnosta laboratoryjny będzie mógł wykorzystać na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia.

Automatyzacja to przyszłość diagnostyki medycznej

Przeczytaj teraz

Więcej kompetencji dla lekarza POZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.06.2022

Od 1 lipca 2022 lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zleci więcej badań diagnostycznych. Dotyczy to badań biochemicznych, immunochemicznych oraz mikrobiologicznych.

Badania biochemiczne i immunochemiczne będą to badania w kierunku takich czynników jak ferrytyna, witamina B12, kwas foliowy, anty-CCP, CPR- szybki test ilościowy (w przypadku dzieci do ukończenia 6. roku życia), a także badania dotyczące przeciwciał anty-HCP.

Poza tym lekarz POZ będzie mógł zlecić badanie w kierunku antygen H. pylori w kale oraz badanie mikrobiologiczne – Stret-test.

Task shifting w POZ– głos Medicover na Kongresie Medycyny Rodzinnej

Rozszerzenie katalogu badań zlecanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej wprowadzono w celu przyspieszenia diagnostyki oraz kierowania pacjentów do specjalistycznego leczenia.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 21 czerwca 2022 (poz. 1293).

Link do rozporządzenia

Przeczytaj teraz

Lekarz POZ zleci więcej badań

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.05.2022

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia lekarze podstawowej opieki zdrowotnej będą mogli zlecać więcej badań diagnostycznych. Będą to badania biochemiczne, immunochemiczne oraz mikrobiologiczne.

Wśród badan biochemicznych i immunochemicznych będą takie badania jak ferrytyna, witamina B12, kwas foliowy, anty–CCP czy CRP – szybki test ilościowy oraz przeciwciała anty-HCV.

Wśród badań zlecanych przez lekarzy POZ będzie transglutaminaza tkankowa, antygen H. pylori w kale  oraz strep-test.

Priorytet branży medycznej to doświadczenia pacjentów

Rozszerzenie katalogu badań zlecanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ma na celu szybszą diagnostykę oraz przyspieszenie kierowania pacjentów do specjalistycznego leczenia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 27 maja 2022.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14-tu dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Lekarze mogą kupować leki w hurtowniach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.05.2022

21 maja 2022 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia, które wprowadza możliwość zakupu przez lekarzy produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych. Znosi ono obowiązek posiadania apteki lub działu farmacji przez szpitale, które chcą dokonywać takich zakupów..

Opublikowane 20 maja 2022 rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych dodaje do listy tych podmiotów lekarzy lub lekarzy dentystów wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej, w zakresie produktów leczniczych określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne dla lekarza lub lekarza dentysty.

Takie prawo mają też lekarze dentyści, pielęgniarki i położne oraz felczerzy. Mogą oni kupować w hurtowniach farmaceutycznych leki o kategorii dostępności „wydawane z przepisu lekarza – OTC”, poza produktami zawierającymi takie składniki jak kodeina, pseudoefedryna lub dekstrometorfan.

Pracodawcy RP apelują o łatwiejszy dostęp do szczepionek

Dentyści prowadzący praktykę zawodową mogą, zgodnie z tymi przepisami, kupić w hurtowniach produkty lecznicze stosowane w celu wykonania znieczulenia.

Poza tym w hurtowniach farmaceutycznych mogą się zaopatrywać między innymi podmioty lecznicze oferujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotnej, lekarze weterynarii i lecznice weterynaryjne, domy pomocy społecznej.

Link do rozporządzenia

Przeczytaj teraz

Komunikat resortu zdrowia w sprawie zatrudniania personelu z Ukrainy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.03.2022

Ministerstwo Zdrowia opublikowała komunikat dotyczący zasad zatrudniania personelu medycznego z Ukrainy w Polsce. Zgodnie z nim są trzy sposoby ubiegania się o zgodę na pracę w Polsce, które zależą od wyksztalcenia, znajomości języka polskiego oraz posiadanych dokumentów.

Pierwszy sposób to ubieganie się o prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty (wykonywanie zawodu samodzielnie po roku pracy pod nadzorem) na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce, pod warunkiem posiadania określonych dokumentów, wśród których jest dyplom ukończenia studiów, oświadczenie o znajomości języka polskiego, zaświadczenie podmiotu leczniczego zawierające wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych oraz dokument wydany przez organ w kraju, w których był wykonywany zawód lub inne dokumenty, które potwierdzają okres zatrudnienia.

Czytaj także: Karetka od Grupy Lux Med dla kliniki we Lwowie >>>

Personel medyczny z Ukrainy może się także ubiegać o prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na Covid-19 (wykonywanie zawodu samodzielnie po 3 miesiącach pracy pod nadzorem) lub o prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na Covid-19 (wykonywanie zawodu wyłącznie pod nadzorem).

W przypadku osób, które przekroczyły granicę polską po 24 lutego 2022 roku, dopuszcza się złożenie oświadczenia o spełnienia wymogów.

Cały komunikat Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie dostępny jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Będą nowe wzory dokumentów “prawo wykonywania zawodu lekarza”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.11.2021

Do konsultacji skierowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który wprowadza nowe wzory dokumentów – „Prawo wykonywania zawodu lekarza” oraz „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”. 

Dokumenty będą miały formę kart poliwęglanowych i zastąpią dotychczasowe dokumenty wydawane w postaci papierowej. Na pierwszej stronie dokumentu znajdzie się między innymi godło RP, imię, nazwisko i tytuł zawodowy lekarza, data uzyskania prawa wykonywania zawodu i jego termin ważności.  

Na rewersie znajdzie się numer seryjny dokumentu, organ przyznający prawo wykonywania zawodu, numer tego prawa,  odesłanie do strony Izby Lekarskiej,  na której będą publikowane szczegółowe dane o lekarzu oraz odpowiednia adnotacja w języku angielskim, a także inne adnotacje adekwatne do zakresu i czasu wykonywanych czynności zawodowych. 

Czytaj także: Medicover z dwoma nowymi klubami Calypso Fitness w Łodzi >>>

Nowe dokumenty będą posiadały nowoczesne zabezpieczenia przed podrobieniem, przerobieniem i sfałszowaniem, które zostały określone w załącznikach do rozporządzenia. 

Wydawanie dokumentów w nowym formacie rozpocznie się od 1 stycznia 2022 roku.  

Dotychczasowe dokumenty będą wydawane do 31 grudnia 2021 roku. Dokumenty wydane dotychczas zachowają swoją ważność. 

Uwagi do projektu można przekazywać do 17 listopada 2021. 

Link do projektu>>> 

Przeczytaj teraz

Studenci mogą kwalifikować do szczepień i je wykonywać

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.07.2021

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia studenci piątego roku kierunku lekarsko-dentystycznego oraz absolwenci studiów na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo mogą przeprowadzać kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciwko Covid-19 oraz wykonywać te szczepienia.

Dotyczy to również absolwentów studiów w okresie 6 miesięcy od ich ukończenia, co uwzględnia czas potrzebny na uzyskanie uprawień zawodowych i nadanie prawa wykonywania zawodu. 

Zakłada się, że osoby, które ukończyły studia, podobnie jak studenci, będą przeprowadzać szczepienia ochronne przeciwko Covid-19 pod nadzorem lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego lub higienistki szkolnej. 

Czytaj także: Lux Med wykonał ponad 240 tysięcy szczepień>>>

Podtrzymany został warunek uprawnienia do kwalifikowania do szczepień dla absolwentów po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego umiejętności w tym zakresie, wydanego przez uczelnię.

Przepisy wprowadzono w związku z dużym zapotrzebowaniem na osoby przeprowadzające kwalifikację do szczepień ochronnych przeciwko Covid-19 i wykonujących te szczepienia.  

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko Covid-19 zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 13 lipca 2021 roku (poz. 1273). Weszło w życie 14 lipca 2021. 

Link do rozporządzenia>>> 

Przeczytaj teraz

Nowe przepisy o kwalifikacji i szczepieniach przeciw Covid-19

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.04.2021

9 kwietnia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania do szczepień i szczepienia ochronne przeciwko Covid-19.

Zgodnie z rozporządzeniem badanie kwalifikacyjne do szczepień przeciwko Covid-19 może przeprowadzić lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, felczer, ratownik medyczny, oraz higienistka szkolna. Badanie takie może przeprowadzić także osoba wykonująca zawód fizjoterapeuty, farmaceuty i diagnosty laboratoryjnego, która uzyskała dokument potwierdzający ukończenie szkolenia teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Badanie mogą także przeprowadzić osoby, które kształcą się na piątym albo szóstym roku studiów na kierunku lekarskim oraz na trzecim roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, gdy uzyskały dokument potwierdzający posiadanie umiejętności kwalifikowania do szczepień, wydany przez uczelnię prowadzącą to kształcenie, oraz przeprowadzą badanie kwalifikacyjne pod nadzorem lekarza albo innej osoby uprawnionej.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej patronem konferencji „RODO w sektorze medycznym”>>>

Szczepienie mogą przeprowadzać osoby uprawnione do tego na podstawie ustawy o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi a także osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty, farmaceuty i diagnosty laboratoryjnego, jeżeli uzyskały dokument potwierdzający ukończenie szkolenia teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, oraz praktycznego, którego program zatwierdziło CMKP, obejmującego naukę podania szczepionki w postaci iniekcji domięśniowej oraz podjęcia działań w przypadku wystąpienia nagłej reakcji alergicznej lub innego stanu zagrożenia życia pacjenta następującego bezpośrednio po przeprowadzeniu szczepienia, realizowanego w warunkach symulowanych w CMKP lub uczelni prowadzącej kształcenie na kierunku lekarskim.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko Covid-19 zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 9 kwietnia 2021 roku (poz. 668).

Przeczytaj teraz

Ułatwienia dotyczące zatrudniania anestezjologów spoza UE

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.02.2021

23 lutego 2021 roku weszły w życie przepisy, które umożliwiają lekarzom z tytułem specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii uzyskanym poza krajami Unii Europejskiej udzielanie świadczeń w tym zakresie na terenie Polski.

Rozporządzenie mówi, że lekarze tacy, którzy wykonują zawód na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 2 lata, mogą przejmować na wezwanie prowadzenie resuscytacji oraz po konsultacji z lekarzem specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii podejmować decyzję o jej zakończeniu.

Poza tym, za zgodą lekarza kierującego oddziałem, mogą wykonywać znieczulanie pacjentów, jeżeli wykonują zawód lekarza przez okres co najmniej 2 lat w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadają pisemne potwierdzenie wydane przez lekarza kierującego oddziałem, że dysponują wiedzą i umiejętnościami odpowiednimi do wykonywania znieczulenia.

Potwierdzenie to jest przechowywane w aktach osobowych lekarza.

Czytaj także: Medyczne zawody wspierające receptą na niedobory kadrowe>>>

Ministerstwo Zdrowia wyjaśniało podczas konsultacji projektu, że przepisy te zostały przygotowane „w związku z koniecznością zwiększenia dostępności do leczenia szpitalnego pacjentów z Covid-19, których stan wymaga hospitalizacji w warunkach intensywnej terapii, w sytuacji dynamicznego wzrostu liczby pacjentów oraz braków kadrowych w zawodach medycznych, w tym lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii”.

Według resortu zdrowia przepisy te ułatwią dostęp pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej, a także przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania kadr medycznych.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 22 lutego 2021 roku (poz.333).

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia: ułatwienia dla anestezjologów spoza UE

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.01.2021

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza przepisy, które umożliwią lekarzom z tytułem specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii uzyskanym poza krajami Unii Europejskiej udzielanie świadczeń w tym zakresie na terenie Polski.

„Projekt został przygotowany w związku z koniecznością zwiększenia dostępności do leczenia szpitalnego pacjentów z COVID-19, których stan wymaga hospitalizacji w warunkach intensywnej terapii, w sytuacji dynamicznego wzrostu liczby pacjentów oraz braków kadrowych w zawodach medycznych, w tym lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii”- czytamy w Ocenie Skutków Regulacji dołączonej do projektu.

W OSR wyjaśniono także, że „niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pozostałym hospitalizowanym chorym, w szczególności wymagającym znieczulenia do zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych ze względu na fakt, iż udzielanie świadczeń intensywnej terapii oraz anestezji jest domeną jednej dziedziny medycyny”.

Czytaj także: Raport „Zdrowie Polaków po pandemii” – postulaty dla systemu ochrony zdrowia>>>

Według resortu zdrowia przepisy te ułatwią dostęp pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej w tym zakresie, a także przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania kadr medycznych.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 28 stycznia 2021 roku.

Link do projektu>>>

Wyznaczony czas na konsultacje projektu rozporządzenia to 2 dni.

Przeczytaj teraz

Przepisy dotyczące wykonywania szczepień przeciwko Covid-19

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.01.2021

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 szczepienia przeciwko Covid-19 mogą przeprowadzać  lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy i ratownicy medyczni.

Takie uprawnienia mają także  fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni, posiadający kwalifikacje zawarte w odpowiednich przepisach, które zostaną określone w rozporządzeniu ministra zdrowia.

Ustawa mówi także, że lekarz może udzielić upoważnienia do wystawienia recept osobie wykonującej zawód medyczny lub osobie wykonującej czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Upoważnienie takie może być udzielone na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, a potem przedłużone, również na taki okres.

Osoby takie mogą zostać dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej pacjentów a także mogą być obecne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Przepisy ustawy mówią także o uprawnieniach osób, które oddają osocze po przebyciu choroby Covid-19, a także o wypełnianiu Karty Sczepień dotyczącej szczepienia przeciwko Covid-19.

Ustawa zawiera także przepisy dotyczące pracowników jednostek pomocy społecznej, świadczących usługi całodobowo, noclegowni oraz innych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, zgodnie z którymi osoby te mogą świadczyć pracę, przebywając w tych jednostkach na kwarantannie.

Dotyczy to także placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 25 stycznia 2021 roku (poz. 159).

Weszła w życie 26 stycznia 2021, z wyjątkiem kilku przepisów, które weszły w życie z mocą od 27 grudnia 2020 (dotyczące szczepień przeciwko Covid-19) oraz tych, które wejdą w życie w terminach późniejszych.

Przeczytaj teraz

Będą egzaminy weryfikacyjne dla lekarzy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.12.2020

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, skierowany do konsultacji publicznych, wprowadza egzaminy weryfikacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy będą ubiegać się o prawo wykonywania zawodu na terenie Polski.

Będą to – Lekarski Egzamin Weryfikacyjny oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny, które nie będą zastępowały procesu nostryfikacji dyplomów na uczelniach, ale będą alternatywną formą uznawania kwalifikacji.

Projekt rozporządzenia mówi między innymi o zasadach powoływania komisji przeprowadzającej egzaminy oraz współpracy Centrum Egzaminów Medycznych z wojewodami w zakresie organizacji egzaminów.

Czytaj także: Rok 2020 pokazał potencjał prywatnego sektora opieki zdrowotnej>>>

Rozporządzenie określa postępowanie dotyczące unieważnienia egzaminu w stosunku do wszystkich bądź niektórych zdających. Opisuje procedurę wydania świadectw LEW i LDEW.

Wartość opłaty egzaminacyjnej została ustalona na 650 zł.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 28 grudnia 2020 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14-tu dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w badaniach pracowniczych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.12.2020

16 grudnia 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące badań lekarskich pracowników, w których określono zakres dodatkowych badań specjalistycznych, które można zlecić lekarz medycyny pracy.

Zmiany dotyczą punktu rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067) zawierającego przepisy dotyczące zakresu i częstotliwości badań profilaktycznych przeprowadzanych u pracowników.

Pierwotnie punkt ten mówił, że lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika.

Czytaj także: Grupa Lux Med otworzyła nowe placówki w Łodzi>>>

Obecnie dodano do tego punktu fragment mówiący, że w zależności od wskazań dodatkowe badania konsultacyjne mogą to być badania otolaryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne, dermatologiczne, alergologiczne lub psychologiczne.

Zmienił się także załącznik do rozporządzenia, zawierający wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 1 grudnia 2020 roku (poz. 2131). 

Przeczytaj teraz

Weszły w życie ustawy „covidowe”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.11.2020

29 listopada 2020 roku weszła w życie ustawa z 28 października 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, która została podpisana przez prezydenta RP na początku listopada 2020, ale dotychczas nie została opublikowana, oraz jej nowelizacja uchwalona przez Sejm 28 listopada 2020.

Również 28 listopada 2020 nowelizacja ustawy została podpisana przez prezydenta RP oraz opublikowana w Dzienniku Ustaw RP.

Według nowelizacji dodatki w wysokości 100 procent wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy zostali skierowani do walki z epidemią Covid-19 przez wojewodę. W pierwszej wersji dodatki miały dotyczyć wszystkich pracowników medycznych zatrudnionych przy walce z epidemią.

Usunięto także możliwość wypłaty osobie zatrudnionej w podmiocie leczniczym – w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 – wynagrodzenia w pełnej wysokości, przewidując jedynie możliwość wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100 procent podstawy wymiaru zasiłku.

Wykluczono możliwość wypłaty zasiłku w przypadku podlegania izolacji, czyli odosobnienia osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

Uchylono również art. 22 ustawy, który przewidywał obowiązek prezesa NFZ dokonania zmiany planu finansowego NFZ na rok 2020 w celu podwyższenia opłaty ryczałtowej.

Ustawa zawiera również szereg innych istotnych przepisów, w tym między innymi dotyczących możliwości karania za nienoszenie maseczek, zatrudniania lekarzy cudzoziemców czy zniesienia odpowiedzialności karnej lekarzy za nieumyślne błędy popełnione w ramach warki z Covid-19.

Więcej na temat ustawy czytaj: Prezydent podpisał ustawę „covidową”>>>

Ustawa z 28 października 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 28 listopada 2020 roku (poz. 2112).

Ustawa z 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 28 listopada 2020 roku (poz. 2113).

Przeczytaj teraz

Wojewoda może skierować lekarza do szkolenia specjalizacyjnego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.11.2020

1 listopada 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, z którego wynika, że w okresie epidemii lekarze mogą być skierowani do odbywania szkolenia specjalistycznego w jednostce akredytowanej, w której występuje szczególnie duże zapotrzebowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Może to następować z pominięciem kryteriów kierowania do odbywania szkolenia. Lekarzy może do takiego szkolenia skierować wojewoda.

Czytaj także: Jedna trzecia laboratoriów na liście uprawnionych to placówki prywatne>>>

Wojewoda bierze przy tym pod uwagę miejsce zamieszkania kierowanego lekarza.

Rozporządzenie zawiera także wzór dyplomu, dotyczącego uzyskanego tytułu specjalisty na podstawie art. 33.ust. 1 ustawy z 14 sierpnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493).

Rozporządzenie ministra zdrowia z 30 października 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 30 października 2020 roku (poz. 1918).

Przeczytaj teraz

Właściciel NZOZ-u w Mikołowie Liderem Rynku Zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.10.2020

Lekarz medycyny Marek Karel, prowadzący Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Chorób Piersi, Pracownia USG w Mikołowie, został laureatem tytułu Lider Rynku Zdrowia.

11 marca 2020 roku Marek Karel zamknął prywatny gabinet w Mikołowie i zgłosił się na ochotnika do jednoimiennego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach. Zdecydował się na to w początkowym okresie pandemii koronawirusa, kiedy wiedza o nowym patogenie była jeszcze bardzo skromna. Marek Karel był pierwszym lekarzem ochotnikiem – o którym szeroko informowały media – „idącym na wojnę z COVID-19″. Decyzję tę podejmował w czasie, gdy nie znaliśmy jeszcze w pełni wskaźnika umieralności z powodu infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 i kiedy zdarzało się, że lekarze odchodzili z placówek zajmujących się zakażonymi pacjentami, w tym także z jednoimiennego szpitala w Tychach – uzasadniono przyznane wyróżnienie.

Czytaj także: Prywatne podmioty medyczne proponują współpracę w zakresie walki z epidemią>>>

Marek Karel jest specjalistą chorób wewnętrznych i zajmuje się od 30-tu lat ultrasonografią.

Prowadzi poradnię, która specjalizuje się w diagnostyce chorób piersi, oferuje badania ultrasonograficzne, mammografię, biopsję pod kontrolą USG. Oferuje także leczenie chorób tarczycy, badania genetyczne oraz poradnictwo psychologiczne.

Wyróżnienie zostało przyznane w ramach tegorocznego XVI Forum Rynku Zdrowia, które odbyło się 19 i 20 października 2020 roku, w formule online.

Portrety Polskiej Medycyny 2020 zostały wręczone w sześciu kategoriach: Menedżer Rynku Zdrowia placówki publiczne, Menedżer Rynku Zdrowia placówki niepubliczne, Lekarz Rynku Zdrowia, Wydarzenie Rynku Zdrowia, Osobowość Rynku Zdrowia oraz Lider Rynku Zdrowia.

W kategorii Menedżer Rynku Zdrowia placówki niepubliczne wyróżnienie otrzymał Andrzej Mądrala, założyciel Centrum Medycznego Mavit.

Czytaj na ten temat: Andrzej Mądrala wyróżniony Portretem Polskiej Medycyny>>>

Przeczytaj teraz

Skierowanie na test także po teleporadzie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.09.2020

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować pacjenta na wykonanie testu molekularnego RT-PCR u osoby, u której podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie lub chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Tak wynika z rozporządzenia ministra zdrowia, które weszło w życie 9 września 2020 roku.

W rozporządzeniu zawarto zapis, że zlecenie wykonania testu molekularnego RT-PCR u osoby, u której podejrzewa się lub rozpoznaje zakażenie lub chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2  (COVID-19), przez lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych u świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej, wymaga przeprowadzenia badania fizykalnego albo teleporady, w trakcie której stwierdził on następujące kliniczne objawy tej choroby: temperaturę ciała powyżej 38o C, kaszel i duszności oraz utratę węchu lub smaku.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 8 września 2020 roku (poz. 1550).

Czytaj także: Medicover Stomatologia otworzy placówkę na Podkarpaciu>>>

Przeczytaj teraz

Lekarz nie musi wskazywać możliwości wykonania świadczenia, którego odmawia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.07.2020

8 sierpnia 2020 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Jej celem jest poprawa warunków kształcenia i zwiększenie liczby lekarzy specjalistów. Zmiana dotyczy także przepisów związanych z klauzulą sumienia.

Ustawa umożliwia szybsze przystępowanie lekarzy do lekarskiego egzaminu końcowego oraz lekarsko-dentystycznego egzaminu końcowego. Do egzaminu dopuszczone zostaną osoby, które ukończyły 10 semestrów z 6-letnich jednolitych studiów na kierunku lekarskim lub 8 semestrów z 5-letnich jednolitych studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym.

Ustawa wprowadza zmiany dotyczące stażu podyplomowego, a także porządkuje uregulowania dotychczasowe, zmierzając do nadania im kompleksowego charakteru.

Wprowadza też nowe procedury szkolenia specjalizacyjnego we wszystkich dziedzinach medycyny i naboru lekarzy na specjalizacje.

Zmienia także przepisy dotyczące przeprowadzania eksperymentu medycznego. Z artykułu 23a. wynika między innymi, że zabrania się przeprowadzania eksperymentu badawczego na dziecku poczętym, osobie ubezwłasnowolnionej, żołnierzu i innej osobie pozostającej w zależności hierarchicznej ograniczającej swobodę dobrowolnego wyrażania zgody a także osobie pozbawionej wolności albo poddanej detencji.

Czytaj także: Cztery uczelnie niepubliczne kształcą lekarzy>>>

Ustawa nowelizuje ponadto przepisy dotyczące klauzuli sumienia lekarza. Zmiana ta wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 12/14) z 7 października 2015 roku.

W związku z tym art. 39 ustawy przyjął brzmienie: Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30 (czyli gdy zwłoka w udzieleniu pomocy lekarskiej mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia), z tym że ma obowiązek odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący zawód na podstawie stosunku pracy albo w ramach służby ma także obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego.

W poprzedniej wersji ustawy lekarz miał obowiązek wskazania realnych możliwości uzyskania takiego świadczenia u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym. Obecnie brak tego zapisu.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 8 sierpnia 2020 roku, z wyjątkiem wybranych artykułów, które wejdą w życie 1 grudnia 2020 roku, 1 stycznia 2021 roku lub 1 stycznia 2022 roku.

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 24 lipca 2020 roku (poz. 1291).

Przeczytaj teraz

Cztery uczelnie niepubliczne kształcą lekarzy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.07.2020

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie z Warszawy dołączyła do grona prywatnych placówek, które posiadają uprawniania do kształcenia na kierunku lekarskim. Uczelnia na najbliższy rok akademicki uzyskała limit 50 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim.

Uczelnia uzyskała uprawnienia do kształcenia na kierunku lekarskim w kwietniu 2020 roku.

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie rozpoczęła działalność w roku 1997 jako Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej i na początku kształciła na kierunku ekonomia, prowadząc studia pierwszego stopnia. Później oferta uczelni był rozszerzana między innymi o informatykę, geodezję, zdrowie publiczne, turystykę i rekreację oraz pedagogikę.

W roku 2010 uczelnia wybudowała, w pełni wyposażyła oraz uruchomiła Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie. Placówka znalazła się w sieci szpitali, wprowadzonej w roku 2017, na poziomie szpitali onkologicznych. Uczelnia prowadzi także Centrum Medyczne Zdrowie, zlokalizowane w warszawskiej dzielnicy Włochy.

W styczniu 2019 roku w związku z ukierunkowaniem swojej działalności na prowadzenie studiów w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, zmieniła nazwę na Uczelnia Medyczna Marii Skłodowskiej-Curie.

Czytaj także: Jest potencjał na dodatkowe ubezpieczenia, brak odważnego, aby je wprowadzić>>>

W kwietniu 2019 w struktury uczelni włączona została Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, a w lipcu 2019 roku – otwarte zostało Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.  W tym samym miesiącu uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pielęgniarstwo.

Uczelnia kształci także na kierunku ratownictwo medyczne.

Bazą kliniczną dla uczelni jest Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie.

Rektorem uczelni jest dr hab. Mirosław Cienkowski.

Oprócz Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie na kierunku lekarskim kształcą od kilku lat trzy prywatne uczelnie – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uczelnia Łazarskiego z Warszawy oraz Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia limit przyjęć krakowskiej uczelni na rok akademicki 2020/21 to 125 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim. W przypadku Uczelni Łazarskiego jest to 100 miejsc na takich studiach.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach uzyskała limit 100 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim, 40 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim oraz 50 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski.

Czytaj także: Trzeba zmienić dotychczasowy model opieki zdrowotnej>>>

W sumie na kierunku lekarskim od października 2020 studentów kształcić będzie 21 uczelni.

Najwięcej studentów przyjmie w roku akademickim 2020/21 na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej w języku polskim Śląski Uniwersytet Medyczny – 715, Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 670 (w tym 150 miejsc finansowanych przez ministra obrony narodowej) oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny – 550.

Wszystkich miejsc na tych studiach jest 4602.

10 uczelni kształci na kierunku lekarsko-dentystycznym. Wszystkie z nich to uczelnie publiczne.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 21 lipca 2020 roku (poz. 1272). 

Rozporządzenie weszło w życie 22 lipca 2020.

Przeczytaj teraz

Od 1 lipca 2020 –  nowe stawki wynagrodzenia rezydentów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.06.2020

1 lipca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zasadniczego wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

Zgodnie z rozporządzeniem wysokość wynagrodzenia zasadniczego rezydentów w wybranych dziedzinach medycyny wynosi w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury – 4 793 zł,  a w przypadku zakwalifikowania do jej odbywania w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 roku oraz w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w 2018 roku – 4933 zł, natomiast po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 5300 zł.

Dotyczy to następujących dziedzin medycyny: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne,  geriatria, hematologia, kardiologia dziecięca, medycyna paliatywna, medycyna ratunkowa,  medycyna rodzinna, neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, patomorfologia, pediatria,  psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży,  radioterapia onkologiczna oraz stomatologia dziecięca.

Czytaj także: Value Based Healthcare czyli racjonalizowanie opieki zdrowotnej>>>

W przypadku innych dziedzin medycyny wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego specjalizację w ramach rezydentury w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 4299 zł, po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 4633 zł.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 29 czerwca 2020 roku (poz. 1134).

Przeczytaj teraz

Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego za pracę w jednym miejscu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.05.2020

Pracownicy medyczni bezpośrednio zaangażowani w leczenie pacjentów z COVID-19 otrzymają dodatkowe wynagrodzenie, które będzie stanowiło rekompensatę za pracę tylko w placówkach zajmujących się pacjentami zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.  NFZ wyjaśnia, komu przysługuje dodatek i w jakiej wysokości.

Środki na ten cel będą pochodzić z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister zdrowia. Za przekazanie tych środków placówkom medycznym odpowiedzialny jest NFZ.

Dodatkowe wynagrodzenie będzie przysługiwało osobom, które wykonują zawód medyczny (są to między innymi lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki i ratownicy medyczni), które mają bezpośredni kontakt z pacjentami zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, w tym uczestniczą w transporcie tych pacjentów oraz pracują w placówkach medycznych, które zajmują się leczeniem chorych na COVID-19. Chodzi o szpitale jednoimienne lub szpitale z oddziałem zakaźnym, czyli placówki wpisane do wykazu dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ, przygotowanych wspólnie z wojewodami.

Czytaj także: Połowę problemów zdrowotnych będziemy mogli rozwiązywać w sposób zdalny>>>

Dodatkowe wynagrodzenie będzie przysługiwało pracownikom medycznym zatrudnionym na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną.

Rekompensata wyniesie:

–  80 procent wynagrodzenia brutto otrzymywanego przez pracownika medycznego w innych miejscach pracy (poza szpitalem jednoimiennym) za marzec 2020 roku albo miesiąc poprzedzający ten, w którym pracownik został objęty ograniczeniem,

– albo 50 procent wynagrodzenia zasadniczego pracownika medycznego w szpitalu, w którym będzie objęty ograniczeniem za marzec 2020 roku. W przypadku, gdy pracownik ten nie był w tym czasie zatrudniony w danym szpitalu – 50 procent wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tej osoby w szpitalu na dzień udostępniania informacji.

Kwota rekompensaty nie może być niższa niż 50 procent wynagrodzenia zasadniczego pracownika medycznego w szpitalu, w którym będzie objęty ograniczeniem za marzec 2020 roku. W przypadku, gdy pracownik ten nie był w tym czasie zatrudniony w danym szpitalu – 50 procent wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tej osoby w szpitalu na dzień udostępniania informacji oraz nie może być wyższa niż 10 tys. zł.

Czytaj także: Pandemia pokazała, jak ważna jest telemedycyna>>>

W pierwszym etapie szpitale jednoimienne lub szpitale z oddziałami zakaźnymi będą tworzyły listy stanowisk pracowników medycznych, którzy mają bezpośrednią styczność z pacjentami zarażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, które trafią do określonego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Po pozytywnej weryfikacji tych danych przez NFZ dyrektor oddziału podpisze umowę z placówką medyczną, w której zobowiązuje się do przekazania środków na dodatkowe wynagrodzenie.

Placówki będą także przesyłały do NFZ oświadczenia personelu medycznego, który ma prawo do otrzymania rekompensaty, o wysokości ich miesięcznego wynagrodzenia (NFZ ma prawo do skontrolowania zgodności z prawdą tych oświadczeń), łączną kwotę środków, które zostaną zabezpieczone na dodatkowe wynagrodzenie, które uwzględnia koszty pracodawcy, czyli składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Środki będą przekazywane na rachunek bankowy szpitala w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ kompletu dokumentów.

Pieniądze na dodatkowe wynagrodzenie będą przekazywane miesięcznie, w razie konieczności z wyrównaniem.

Przeczytaj teraz

Inter Polska i NIL – bezpłatna pomoc prawna dla lekarzy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.04.2020

TU Inter Polska oraz Naczelna Izba Lekarska podpisały porozumienie, w ramach którego ubezpieczyciel zapewnienia wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom w Polsce możliwość korzystania z bezpłatnych porad i opinii prawnych związanych z koronawirusem SARS-Cov-2.

Usługa świadczona jest w trybie telekonsultacji 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i umożliwia uzyskanie opinii prawnej sygnowanej przez adwokata bądź radcę prawnego.

Pomoc prawną zapewniają doświadczeni prawnicy specjalizujący się w prawie medycznym, którzy od lat współpracują z Inter Polska w ramach ubezpieczeń ochrony prawnej.

Czytaj także: Telemedycyna w walce z koronawirusem – publikujemy poradniki dla lekarzy i pacjentów>>>

– Zdajemy sobie sprawę, że w obecnej sytuacji panującej w naszym kraju i na świecie, pojawia się sporo wątpliwości, również tych dotyczących obszaru prawa medycznego. Wraz z TU Inter Polska S.A. chcemy, abyście poczuli się choć trochę bezpieczniej – informuje profesor Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, w komunikacie.

Janusz Szulik, prezes zarządu TU Inter Polska podkreśla że „obecna sytuacja, związana ze stanem epidemii w Polsce, stawia nas wszystkich przed koniecznością podejmowania działań nadzwyczajnych. Mając na uwadze nasze prawie trzydziestoletnie relacje z lekarzami i lekarzami dentystami na płaszczyźnie ubezpieczeniowej, jak i wieloletnią, twórczą współpracę z samorządem lekarskim, postanowiliśmy w tej niespotykanej do tej pory sytuacji, zaoferować usługę porad prawnych bezpłatnie, jako dodatkowe wsparcie lekarzom i lekarzom dentystom, którzy stoją na pierwszej linii walki z epidemią”.

Przeczytaj teraz
Page 1 of 3
1 2 3